Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Τι απάντησε το Υπουργείο Ανάπτυξης στον Ι. Μπούγα για τη διακοπή εκτέλεσης έργων στη Φωκίδα

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 8 λεπτά

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απάντησε με την από 13.07.2022 επιστολή, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, στην ερώτηση του Βουλευτή Φωκίδας και Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, Ιωάννη Μπούγα, αναφορικά με την διακοπή οδικών έργων στην Π.Ε. Φωκίδας.

Συγκεκριμένα, η ερώτηση του Βουλευτή αφορά την εκτέλεση πολυάριθμων τεχνικών έργων και υποέργων με ιδιαίτερη αξία για την ευρύτερη περιοχή, που εμφανίζεται να έχει διακοπεί «λόγω έλλειψης χρημάτων», με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι/κατασκευαστές να έχουν περιέλθει σε τέλμα, αλλά και δυσμενείς συνέπειες να έχουν προκύψει για την τοπική κοινωνία και οικονομία καθότι πρόκειται για απολύτως απαραίτητα τεχνικά έργα για την οδική ασφάλεια στη Φωκίδα.

Ζητά δε να πληροφορηθεί πού οφείλεται η επικαλούμενη έλλειψη χρημάτων, ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να επανεκκινήσουν άμεσα οι εργασίες στα εν λόγω έργα και, τέλος, πώς διαμορφώνεται πλέον το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εκάστου έργου.

-- Διαφήμιση --

Ο Δ. Σκάλκος ενημέρωσε αρχικά τον Ι. Μπούγα ότι ο προϋπολογισμός του Εθνικού ΠΔΕ έτους 2022 ανέρχεται σε 1.300 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκ. ευρώ αφορούν ειδικά τις Περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν κυρίως λόγω φυσικών καταστροφών, δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες χρηµατοδότησης από το ΠΔΕ, οι οποίες κατευθύνθηκαν κατά προτεραιότητα στις Περιφέρειες που επλήγησαν, και ειδικότερα στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας.

Σύμφωνα µε τον αναλυτικό πίνακα που παρατίθεται, το 2020 η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας είναι ανάµεσα στις Περιφέρειες που πήραν το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης ορίου πίστωσης, ύψους 118%, το 2021 πήρε το µεγαλύτερο ποσοστό αὐξησης ορίου πίστωσης από όλες τις Περιφέρειες ύψους 269,47% και το τρέχον εξάµηνο του 2022 είναι ανάμεσα στις τρεις Περιφέρειες που έχει δοθεί αύξηση ορίου πίστωσης ύψους 75,76%.

Περαιτέρω, το Υπουργείο καθιστά σαφές ότι η διαχείριση των χρηµατοδοτήσεων µε την κατανοµή των ποσών στα έργα και ειδικότερα σε λογαριασμούς υπολόγων για τη διενέργεια πληρωμών, γίνεται αποκλειστικά από την Περιφέρεια, µε τρόπο που η ίδια κρίνει ότι συμβάλλει στο αναπτυξιακό αποτέλεσµα της κάθε περιοχής.

Από το σύνολο των εκταμιεύσεων που έχει λάβει η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας και σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (08.07.2022), προκύπτει ότι υπάρχουν διαθέσιµα προς πληρωμή σε λογαριασμούς έργων 13,795 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 3.168 εκ. ευρώ σε λογαριασμούς ακριβώς των ανωτέρω αναφερόμενων τεχνικών έργων (ΕΠ 566).

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΑ

1. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα
2.Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αδ. Γεωργιάδη
3. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη

Θέμα: Διακοπή εκτέλεσης οδικών έργων στην Π.Ε. Φωκίδας

Όπως ενημερωνόμαστε, βάσει του συνημμένου αναλυτικού πίνακα έργων που εντάσσονται στη ΣΑΕΠ 566 («Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φωκίδας») και επικυρώθηκε προσφάτως με την υπ’ αριθ. 852/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η εκτέλεση πολυάριθμων τεχνικών έργων και υποέργων, με ιδιαίτερη αξία για την ευρύτερη περιοχή, όπως αυτά αναλυτικά παρατίθενται στον εν λόγω πίνακα, εμφανίζονται να έχει διακοπεί «λόγω έλλειψης χρημάτων», με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι/κατασκευαστές να έχουν περιέλθει σε τέλμα με τις δυσμενείς συνέπειες που προκύπτουν για την τοπική κοινωνία και οικονομία και οι πολίτες της Φωκίδας να ανησυχούν για την εξέλιξη και εκτέλεση σημαντικών τεχνικών έργων που είναι απολύτως απαραίτητα για την οδική ασφάλεια στην Π.Ε. Φωκίδας.

Κατόπιν αυτών, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Εάν γνωρίζουν πού οφείλεται η επικαλούμενη έλλειψη χρημάτων, όπως επί λέξει αναφέρεται στην ανωτέρω πράξη, δεδομένου ότι κατά τη δημοπράτηση κάθε έργου ο προϋπολογισμός έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ τα απαιτούμενα κεφάλαια είναι εξασφαλισμένα είτε μέσω ΠΔΕ είτε μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων.
  2. Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου να επανεκκινήσουν άμεσα οι εργασίες στα εν λόγω έργα της Π.Ε. Φωκίδας.
  3. Ποιος φορέας έχει επιφορτιστεί με την αναθεώρηση του προγραμματισμού αυτών των απολύτως απαραίτητων οδικών έργων και πώς διαμορφώνεται πλέον το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εκάστου έργου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι. ΜΠΟΥΓΑ

Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ιωάννη Δ. Μπουγά με θέμα «Διακοπή εκτέλεσης οδικών έργων στην Π.Ε. Φωκίδας», η οποία μας διαβιβάστηκε από την υπηρεσία σας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι:
O Προϋπολογισμός του Εθνικού ΠΔΕ έτους 2022 ανέρχεται σε 1.300,00 εκ ευρώ εκ των οποίων 200,00 εκ. ευρώ αφορούν το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Βασικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων και η εγγραφή πιστώσεων σε έργα κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Τα τελευταία χρόνια, οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν κυρίως λόγω φυσικών
καταστροφών στη χώρα δημιούργησαν αντίστοιχα αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης από το ΠΔΕ οι οποίες κατευθύνθηκαν κατά προτεραιότητα στις Περιφέρειες που επλήγησαν και ειδικότερα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και σε ό,τι αφορά το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με στοιχεία της τελευταίας τριετίας, όπου αποτυπώνεται η εικόνα των Αρχικών Ορίων Πίστωσης και των Αναθεωρημένων Ορίων Πίστωσης των Περιφερειών διαμορφωμένα σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης.


Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 2020 είναι ανάμεσα στις Περιφέρειες που πήραν το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης ορίου πίστωσης ύψους 118%, το 2021 πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης ορίου πίστωσης από όλες τις Περιφέρειες ύψους 269,47% και το τρέχον εξάμηνο 2022 είναι ανάμεσα στις τρεις Περιφέρειες που έχει δοθεί αύξηση ορίου πίστωσης ύψους 75,76%.

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά το οικονομικό έτος 2020 το αρχικά ψηφισμένο όριο πίστωσης αυξήθηκε από 9,9 εκ. ευρώ σε 21,68 εκ. ευρώ, από τα οποία 5,89 εκ ευρώ κατανεμήθηκαν σε έργα της ΣΑΕΠ566. Επίσης κατά το οικονομικό έτος 2021 το όριο πίστωσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αυξήθηκε από 9,95 εκ ευρώ σε 36,76 εκ ευρώ, από τα οποία 20,77 εκ. ευρώ κατανεμήθηκαν σε έργα της ΣΑΕΠ 566.

Τέλος, από τα στοιχεία 6μήνου του τρέχοντος έτους το όριο πίστωσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αυξήθηκε κατά 75,76%. Από 13,20 εκ. ευρώ που ήταν το αρχικό ψηφισμένο από τη Βουλή όριο πίστωσης αυξήθηκε σε 23,20 εκ. ευρώ από τα οποία έχουν ήδη εκταμιευτεί προς την Περιφέρεια 22,64 εκ ευρώ με 6,1 εκ ευρώ να αφορούν εκταμιεύσεις για έργα της ΣΑΕΠ 566.

Η διαχείριση των χρηματοδοτήσεων με την κατανομή των ποσών στα έργα και ειδικότερα σε λογαριασμούς υπολόγων για τη διενέργεια πληρωμών γίνεται από την Περιφέρεια με τρόπο που η ίδια κρίνει ότι συμβάλλει στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα της περιοχής.

Από το σύνολο των εκταμιεύσεων που έχει λάβει η Περιφέρεια και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στις 8.07.2022 προκύπτει ότι υπάρχουν διαθέσιμα προς πληρωμή σε λογαριασμούς έργων 13,795 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων 3,168 εκ Ευρώ σε λογαριασμούς έργων της ΕΠ 566.

Διευκρινίζουμε ότι, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καταρτίζεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται από τις Περιφέρειες, κατά το λόγο των αρμοδιοτήτων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων τους. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενεργεί ως Ειδικός Φορέας ΠΔΕ όπου συντάσσει και εκτελεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας της. Έχει την αρμοδιότητα α) προγραμματισμού και ένταξης έργων/υποέργων με ετήσιες πιστώσεις, β) ανακατανομών των πιστώσεων των έργων των ΣΑ ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων , τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί και αναθεωρηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, ο επιμερισμός και η προτεραιοποίηση των ανωτέρω ποσών στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο