Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα Πενταγιούς

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Στην εκμίσθωση του ξενώνα Πενταγιούς προχωρά ο Δήμος Δωρίδας σύμφωνα με διακήρυξη που εξέδωσε ο δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης.

Ο ξενώνας είναι 285 τ.μ. και η τιμή εκκίνησης για την εκμίσθωση ξεκινά από τα 250 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το κείμενο της δημοπρασίας που υπογράφει ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός λιθόκτιστου κτιρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Πενταγιών, Δ.Ε. Βαρδουσίων Δ. Δωρίδος, συνολικής επιφάνειας 285,44 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε δύο (2) ορόφους, ισόγειο και α’όροφο ενώ διαθέτει και υπόγειο, με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1°
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Ευπάλιο, στις 21 Ιουλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 11:00 έως 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου, που εξουσιοδοτείται από τώρα για τον σκοπό αυτό, με την παρούσα απόφαση και του τελευταίου πλειοδότη και σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης, και χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών.

Ο μισθωτής υποχρεούται, μετά τη λήξη της μίσθωσης, απροφασίστως και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή άλλη όχληση, να εκκενώσει και παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο στον εκμισθωτή στην καλή κατάσταση που παρέλαβε αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον όρο 9 του παρόντος.

Σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα η οποία θα ανέρχεται για κάθε μέρα καθυστερήσεως της απόδοσης αυτού, σε ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) του κατά τη λήξη της σύμβασης καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος.

Άρθρο 3ο
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 250,00 €/μήνα. Το μίσθωμα που θα προκύψει από τον διαγωνισμό τα δύο πρώτα έτη της σύμβασης θα παραμείνει αμετάβλητο. Στη συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (συμβατικής ή νόμιμης), το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από τον μισθωτή, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 4ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ: Το υπό εκμίσθωση ακίνητο αποτελείται από τους εξής χώρους: α. το ισόγειο με χώρο υποδοχής και ανεξάρτητο από τον ξενώνα χώρο εστίασης (ο χώρος εστίασης διαθέτει ψυγείο, πάγκο κουζίνας, νεροχύτη και ψησταριά). β. τον α’όροφο, ο οποίος διαθέτει οκτώ (8) δωμάτια φιλοξενίας με WC, δυναμικότητας 22 κλινών (άνευ στρωμάτων). γ. το υπόγειο όπου βρίσκονται: οι βοηθητικοί χώροι του ξενώνα, ήτοι: αποθήκη, λεβητοστάσιο, WC κοινού καθώς και ένας ακόμα χώρος (κοιν.γραφείο) με ξεχωριστή είσοδο επί του κεντρικού δρόμου, ο οποίος δεν προορίζεται για ενοικίαση αλλά παραμένει προς χρήση στο Δήμο.

ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ: Το υπό εκμίσθωση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ξενώνας, ο α’όροφος και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (χώρος εστίασης) το ισόγειο, σύμφωνα με σχετική άδεια που θα πρέπει να εκδοθεί από το μισθωτή και με την υποχρέωση να λειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και χωρίς καμία διακοπή.

Άρθρο 5ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς ήτοι ποσού ευρώ 300,00. Η εγγυητική συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με άλλη, καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 10% επί του ετησίου μισθώματος.

Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 7ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει στο Δήμο Δωρίδος με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, γιατί διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και θα ενεργηθεί αναπλειστηριασμός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή, οι οποίοι ενέχονται για την τυχόν επίτευξη κατώτερου μισθώματος από το ποσό της προσφοράς τους.

Άρθρο 9ο
Ο Δήμος Δωρίδος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα που αφορούν το μίσθιο σε σχέση με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. για τη χορήγηση των διοικητικών και λοιπών αδειών που τυχόν απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης του μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την έγκαιρη εξασφάλιση αυτών. Ο Δήμος όμως υποχρεούται να συνδράμει το μισθωτή σε ό,τι είναι τυχόν απαραίτητο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

Άρθρο 10ο
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το κατάστημα, όπως και για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου.

Άρθρο 11ο
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, αφού τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Άρθρο 12ο
Το μίσθιο θα παραδοθεί μετά το τέλος της μίσθωσης σε άριστη κατάσταση. Οποιαδήποτε βελτίωση, μεταρρύθμιση ή επισκευή τυχόν γίνει στο μίσθιο από τον μισθωτή, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και δεν θα θίγει τη στατική επάρκεια και τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου και απαραίτητα μετά την έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας των αρμοδίων αρχών κατά τα παραπάνω. Θα παραμείνει δε σε όφελος του μισθίου μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης χωρίς δικαίωμα του μισθωτή προς αφαίρεση ή απαίτησή του προς αποζημίωση, ή αξίωσή του κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, από τα οποία δικαιώματά του και αξιώσεις του.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης και την αποχώρησή του από το μίσθιο, ο μισθωτής δικαιούται να παραλάβει τα εγκατασταθέντα και ανήκοντα σ’ αυτόν έπιπλα, συσκευές, αντικείμενα κλπ, που μπορούν να αποκομισθούν χωρίς την παραμικρή βλάβη του μισθίου, υποχρεούμενος ταυτόχρονα να αποκαταστήσει με δαπάνες του τις ζημίες που τυχόν θα προκληθούν στο μίσθιο από την αφαίρεση των ως άνω αντικειμένων.

Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής (Δήμος) δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου, για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο μισθωτής.

Άρθρο 13ο
Απαγορεύεται ρητά η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, η συστέγαση, η με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη σαφή έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, που θα φέρει βεβαία χρονολογία.

Άρθρο 14ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

Άρθρο 15ο
Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€). Οι προσφορές αυτές γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως από τους πλειοδότες δίπλα στα ονοματεπώνυμά τους οι οποίοι και υπογράφουν τα πρακτικά.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον καθένα που πλειοδοτεί και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Όταν κάποιος από τους συμμετέχοντες αναδειχθεί πλειοδότης σε ένα δημοτικό ακίνητο, δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε δημοπράτηση άλλου δημοτικού ακινήτου.

Άρθρο 16ο
Ο μισθωτής βαρύνεται με τις δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος, νερού στην καταβολή των δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισμού, κοινόχρηστων χώρων κλπ) σε σχέση με το μίσθιο καθώς και στην πληρωμή δαπανών θέρμανσης και εκκένωσης βόθρου. Η υποχρέωση πληρωμής των αντίστοιχων δαπανών για το χώρο του κοινοτικού γραφείου (που παραμένει στη χρήση του Δήμου), ανήκει στο Δήμο Δωρίδος.

Ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης να συνάψει με τη ΔΕΗ σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του και το ίδιο με τις λοιπές παροχές (ΟΤΕ, ύδρευση).

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μισθώσεως επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας επί των μισθωμάτων και ο φόρος αυτός θα βαρύνει το μισθωτή.

Άρθρο 17ο
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης του μισθίου και των όρων της διακήρυξης ,τα οποία αποδέχονται πλήρως καθώς και αποδεικτικά (συμβάσεις κλπ) εμπειρίας τους σχετικά με τη διαχείριση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και χώρων εστίασης.

Άρθρο 18ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, προσκομίζοντας τα νόμιμα παραστατικά, (σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα), γιατί αλλιώς θεωρείται ότι παίρνει μέρος στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 19ο
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 20ο
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιασθεί κανένας κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Η επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιευθεί (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας (άρθρο 6 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 21ο
Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο εγγράφως προ τριμήνου. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα για το έτος κατά το οποίο εγκατέλειψε το μίσθιο, ενώ η προκαταβολή που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 22ο
Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο γραμματείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες: Π. Μηλιώνη
Τηλέφωνο: 2634350015 FAX: 2634051228

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -