Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Πρόσκληση επιχορήγησης Συλλόγων από το Δ. Δωρίδας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 16 λεπτά

Ο Δήμος Δωρίδας με ανακοίνωση του αρμόδιου Εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου Παναγαγιώτη Φρομουζόπουλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει σε επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων δίνοντας όλα τα στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την αρχή της θητείας μας, θέσαμε στις προτεραιότητες και τους στόχους μας, την έμπρακτη στήριξη σε όλους οι οποίοι προάγουν τον πολιτισμό και το αθλητικό ιδεώδες με κάθε δυνατό τρόπο.

-- Διαφήμιση --

Ταυτόχρονα όμως, έχοντας υψηλό το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στους δημότες, θα πρέπει να πορευτούμε όλοι μας με σύνεση και σωστό προγραμματισμό. Έτσι, ο Δήμος Δωρίδος για ν’ αποκτήσει πλήρη εικόνα των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που θα γίνουν κατά το έτος 2024 και προκειμένου να προγραμματίσει τις οικονομικές του δυνατότητες για ενίσχυση των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων & Σωματείων, Τοπικών Παραρτημάτων οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα και έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου Δωρίδος, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν το αίτημα τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι οι δράσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αόριστες, καθώς επίσης να μην έχουν προηγηθεί της αιτούμενης επιχορήγησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 202, αρ. 1 Ν. 3463/2006 (Α’114), με τις τροποποίησεις που έλαβε με το Ν. 5003/2022 και το Ν. 5043/2023.

Το ύψος της επιχορήγησης και η καταβολή της θα αποφασιστεί από τη Δημοτική Επιτροπή Δωρίδος.

Η επιχορήγηση δεν αφορά κάλυψη λειτουργικών δαπανών και παγίων εξόδων των Συλλόγων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους γραφεία πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις στέλνουν ηλεκτρονικά στο e-mail: lidoriki@otenet.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων, ορίζεται η 5η Ιουνίου 2024.

Ο κάθε φάκελος, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, θα κατατίθεται στο γραφείο της Αν. Προϊσταμένης του Αυτ. Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού, Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου, Δέσποινας Τίτου, η οποία είναι αρμόδια και για πληροφορίες.

Μετά τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή της επιχορήγησης και τη διάθεση πίστωσης θα κατατεθεί στο Δήμο πρακτικό του Δ.Σ. του συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης καθώς και φορολογική ενημερότητα (για επιχορήγηση άνω των 1.500 ευρώ).

Ο σύλλογος θα πρέπει να διαθέτει αθεώρητο τιμολόγιο ή γραμμάτιο είσπραξης, για την είσπραξη του ποσού. Η παρούσα, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πίνακα ανακοινώσεων στα Δημοτικά καταστήματα Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Ερατεινής και Λιδωρικίου καθώς και στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προς:

Δήμο Δωρίδος

Αυτ. Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού,

Τουριστικής προβολής & Ανάπτυξης

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  (για το έτος 2024) και κατάθεσης δικαιολογητικών

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

……………………………………………………………………………………………………

που εδρεύει  …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

με ΑΦΜ:  ……………………………………………………………

και νομίμως εκπροσωπείται από τον/την:

ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ………………………………………..

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ……………………………………..

Δ/ΝΣΗ ………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………..

ΑΔΤ ……… ……………………………….

ΑΦΜ ……………………………………….

ΔΟΥ .………………………………………

E-mail ……………………………………………

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την οικονομική επιχορήγηση του Συλλόγου / Σωματείου μας, για το έτος 2024 με το ποσό των …………….. €, για την κάλυψη των δραστηριοτήτων-εκδηλώσεών μας που αναλυτικά αναφέρονται στο κατατεθέν πρόγραμμα.

 

     ……../……../ 2024

      Ο/Η Νόμιμος/μη  Εκπρόσωπος

 

  Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 

Σας καταθέτουμε συνημμένα:

 1. Αντίγραφο Καταστατικού του Συλλόγου/Σωματείου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις του
 2. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί στο βιβλίο Σωματείων) και ότι ισχύει
 3. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Αντίγραφο απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης σε Σώμα
 5. Πρακτικό Γ.Σ. απολογισμού συνολικής δραστηριότητας για το έτος 2023, έσοδα-έξοδα αναλυτικά
 6. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων
 7. Αναλυτική Έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου/Σωματείου κατά το έτος 2023
 8. Πρακτικό Γ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού του έτους 2024
 9. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών (κατά περίπτωση) δραστηριοτήτων-εκδηλώσεων του Συλλόγου/Σωματείου, για το έτος 2024, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη, η οποία πρόκειται να καλυφθεί από την επιχορήγηση
 10. Αναλυτική κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου/Σωματείου, η οποία θα περιλαμβάνει :

Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους : ονοματεπώνυμο & ημερομηνία εγγραφής των μελών καθώς και κατάσταση των εκπαιδευτών ανά τμήμα, αν υπάρχουν

Για τους Αθλητικούς Συλλόγους : ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, άθλημα ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο για τους μικρότερους αθλητές, όσον αφορά τα μέλη, καθώς και κατάσταση των προπονητών-γυμναστών που δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο ανά τμήμα.

 1. Βεβαιώσεις : α) κατοχής της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του άρθρου 8 του Ν. 2752/1999 (Α΄121) και β) εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 (Α΄148) (μόνο για τους αθλητικούς συλλόγους)
 2. Αντίγραφο αίτησης υποβολής δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή-Αποκεντρωμένη Διοίκηση (μόνο για τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης)
 3. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου
 4. Για αίτηση ποσού μέχρι 3.000 € : Υπεύθυνη Δήλωση του Εκπροσώπου, ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

Για αίτηση ποσού άνω των 3.000 € : Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το καταστατικό, τότε απαιτείται πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του, για την είσπραξη της επιχορήγησης.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο