Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την Πυροσβεστική υπηρεσία της Ναυπάκτου

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 19 λεπτά

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ76/Α),όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας(εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων,ανελκυστήρων,πλατύσκαλων, και κοινοχρήστων διαδρόμων)περίπου515,50τ.μ.,ήτοι γραφειακούς χώρους μικτής επιφάνειας384,25τ.μ.περίπου,αποθηκευτικούς χώρους μικτής επιφάνειας131,25τ.μ. περίπου.Γίνονται δεκτά ακίνητα των οποίων οι επιφάνειες υπολείπονται μέχρι ποσοστού 5%των παραπάνω επιφανειών.Επιπλέον πρέπει να διαθέτει χώρο αμαξοστασίου μικτής επιφάνειας187,50τ.μκαι αύλειο χώρο επιφάνειας250,00τ.μ.Οι επιφάνειες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Το ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού,αερισμού,μέσων σκίασης,θέρμανσης,ψύξης/κλιματισμού/εξαερισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

-- Διαφήμιση --

 1. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Ναυπάκτου ή σε απόσταση έως ένα(1)χιλιόμετρο από τον αστικό ιστό αυτής.
 2. Το ακίνητο δύναται να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.
 3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Στέγασης που συνεδριάζει δημόσια,οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος,έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, με αναφορά στην ύπαρξη ή μη αυθαίρετων χώρων ή χώρων με αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που προσφέρονται με τις διατάξεις του άρθρου82παρ. 2του ν. 4495/2017(Α΄ 167),καθώς και η επιφάνεια ενός εκάστου είδους αυτών,η ύπαρξη Πίνακα κατανομής κοινόχρηστων δαπανών με βάση σχετική σύσταση ιδιοκτησίας,η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν καθώς και το ζητούμενο μίσθωμα.

Στην προσφορά πρέπει να επισυνάπτονται:

α) αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου,με τις ζητούμενες χρήσεις των χώρων, συνοδευόμενη από τα σχεδιαγράμματα της αρχιτεκτονικής μελέτης, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, βεβαίωση αρμόδιας αρχής(Υπηρεσίας Δόμησης ή Δήμου)για την νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου και υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.

Εφόσον σύμφωνα με την οικοδομική άδεια οι χώροι έχουν άλλη χρήση από τη ζητούμενη,θα πρέπει οι προσφέροντες να καταθέσουν συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,με την οποία να δηλώνεται η υποχρέωσή τους για έκδοση άδειας αλλαγής της χρήσης του ακινήτου τους,που θα προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου.

β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α΄75)στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.Στη δημοπρασία δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές οι κύριοι των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης(leasing),εφόσον μαζί με την προσφορά τους προσκομίσουν έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου1του άρθρου3του ν.3130/2003που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου166του ν.4099/2012(Α΄250).

Η έγγραφη συναίνεση θα υποβάλλεται ως υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α΄ 75),στην οποία θα δηλώνεται ότι συναινεί ως κύριος του ακινήτου στην υπόψη μίσθωση,ότι θα προσέλθει για την συνυπογραφή της μίσθωσης και ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης θα υπεισέλθει ως εκμισθωτής στη σύμβαση με το δημόσιο για την υπόλοιπη διάρκεια αυτής με τους ίδιους όρους.

γ) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα και για ποσό ίσο με το δέκατο(1/10) του ζητούμενου ετήσιου μισθώματος,ως εγγύηση ότι θα προσέλθουν για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση στο Δημόσιο,στην κατάσταση και το χρόνο που θα ορισθεί με τη σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο μεν τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου,στους δε υπόλοιπους μετέχοντες μετά την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας.

Από την υποχρέωση υποβολής της εγγύησης της παραγράφου αυτής απαλλάσσονται τα Ν.Π.Δ.Δ.και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως α΄ και β΄ βαθμού.

Αν στη δημοπρασία λάβουν μέρος οι ιδιοκτήτες του ακινήτου στο οποίο ήδη στεγάζεται η Υπηρεσία,επιτρέπεται η υποβολή από μέρους τους,της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής μέχρι την έγγραφη αποδοχή των όρων του πρακτικού καταλληλότητας της παραγράφου5.

δ)ειδικό πληρεξούσιο εφόσον η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

ε) στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια δεν καλύπτει το σύνολο των προσφερόμενων χώρων και υπάρχουν χώροι που προσφέρονται με τις διατάξεις του άρθρου82παρ. 2του ν. 4495/17,για το παραδεκτό της προσφοράς πρέπει να επισυνάπτονται:

ε1) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής(εν προκειμένω του Τ.Ε.Ε.)ότι υφίσταται νόμιμα το ακίνητο ως προς όλους τους προσφερόμενους χώρους,μετά την περαίωση της υπαγωγής του στο ν.4495/2017ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α),στην οποία να δηλώνεται ότι η βεβαίωση αυτή θα κατατεθεί μέχρι το πέρας της μισθωτικής διαδικασίας(ήτοι μέχρι την παραλαβή του ακινήτου)και

ε2) εφόσον τίθεται θέμα καταβολής κοινοχρήστων δαπανών από το δημόσιο, τροποποίηση της σύστασης ιδιοκτησίας και του Πίνακα Κατανομής Κοινοχρήστων Δαπανών με νεότερη συμβολαιογραφική πράξη μετά την περαίωση της υπαγωγής του στο ν.4495/2017ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75Α),στην οποία να δηλώνεται ότι η τροποποίηση αυτή θα κατατεθεί μέχρι το πέρας της μισθωτικής διαδικασίας(ήτοι μέχρι την παραλαβή του ακινήτου).

στ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986στην οποία θα δηλώνεται εάν το κτίριο έχει υποστεί βλάβες σεισμού ή πυρκαγιάς και σε καταφατική περίπτωση να προσκομισθεί μέχρι την παραλαβή του ακινήτου η εγκεκριμένη από αρμόδιο Γραφείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ή Υπηρεσία Δόμησης σχετική άδεια επισκευής, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών.

 1. Οι διαγωνιζόμενοι,των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα με το πρακτικό καταλληλότητας της Επιτροπής Στέγασης,που συντάσσεται μετά από διενέργεια αυτοψίας σε αυτά,οφείλουν,αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού, στο οποίο υποδεικνύονται οι εργασίες(επισκευές-διαρρυθμίσεις)που τυχόν απαιτούνται,να λάβουν μέρος σε προφορική μειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της Επιτροπής που συνεδριάζει δημόσια,σε ημερομηνία που θα ορισθεί με το πιο πάνω πρακτικό.Για να γίνει δεκτή η προφορική μειοδοτική προσφορά κατά την εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής,πρέπει να είναι κατώτερη τουλάχιστον κατά ποσοστό τρία τοις εκατό(3%)της χαμηλότερης έγγραφης προσφοράς,διαφορετικά κρίνεται απαράδεκτη.Με το ποσοστό αυτό εξακολουθεί η μειοδοσία μέχρι την κατακύρωση. Κάθε προφορική προσφορά είναι δεσμευτική μέχρι την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο μειοδότη.Αν δεν γίνουν κατά την ίδια συνεδρίαση νέες προσφορές,ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται το ζητούμενο με τη μικρότερη έγγραφη προσφορά και σε περίπτωση περισσοτέρων ίσων γραπτών προσφορών ως μίσθωμα που επιτεύχθηκε θεωρείται αυτό που αντιστοιχεί στο ακίνητο που θα επιλεγεί τελικά από την Επιτροπή Στέγασης.
 2. Επιτρέπεται η υποβολή ένστασης,ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής,α) κατά του πρακτικού καταλληλότητας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία καθώς και από τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον και β)σχετικά με τη νομιμότητα της διακήρυξης της δημοπρασίας,την παράλειψη ουσιωδών όρων σε αυτήν,τη νομιμότητα συμμετοχής μειοδότη ή την νομιμότητα της διεξαγωγής της προφορικής μειοδοσίας από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον,σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες του άρθρου13του Ν.3130/2003,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο83του ν.4583/2018 (ΦΕΚ212Α )και ισχύει.
 3. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας κοινοποιείται από την Κτηματική Υπηρεσία στον μειοδότη της δημοπρασίας,ο οποίος οφείλει να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση,για την κατάρτιση της σύμβασης.Σε περίπτωση μη προσέλευσης του αναδειχθέντος μειοδότη μέσα στην ορισμένη προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης,τότε,με απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου,ο μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του

Δημοσίου ως δημόσιο έσοδο.Με την ίδια απόφαση δίνεται εντολή στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας να επαναληφθεί η δημοπρασία,στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχει ο μειοδότης που κηρύχθηκε έκπτωτος.

 1. Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση με την έναρξη της μίσθωσης,όπως αναφέρεται στη σύμβαση,να παραδώσει το μίσθιο στη χρήση του Δημοσίου κατάλληλο και σύμφωνο προς τους όρους της διακήρυξης,της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης.Διαφορετικά η μίσθωση λύεται με απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτ.Ελλάδας&Ιονίου και καταπίπτει η εγγύηση που έχει κατατεθεί υπέρ του Δημοσίου.Το Δημόσιο προβαίνει σε νέα μίσθωση χωρίς δημοπρασία και ο μειοδότης υποχρεώνεται σε αποζημίωση του Δημοσίου για τη μη προσήκουσα παράδοση του μισθίου,ίση με το1/10του μηνιαίου μισθώματος της σύμβασης για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την οριστική στέγαση της Υπηρεσίας σε άλλο ακίνητο,που βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.Η υποχρέωση αποζημίωσης του 1/10του μηνιαίου μισθώματος της προηγούμενης παραγράφου επέρχεται και αν δεν παραδοθεί εμπρόθεσμα το μίσθιο.Οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης παράδοσης δεν επέρχονται σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου ή σε ανωτέρα βία ή σε τυχαίο γεγονός.Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκδοθεί απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την παράταση του χρόνου παράδοσης,ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Στέγασης,στην οποία αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα και οι λόγοι παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του μισθωμένου ακινήτου.Για την παραλαβή του μισθωμένου ακινήτου από το Δημόσιο ή την απόδοση αυτού στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης συντάσσεται πρωτόκολλο,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραγρ.3του άρθρου17 του ν. 3130/2003.
 2. Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών,που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του μισθίου,μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη υπηρεσία.

Σε περίπτωση αρνήσεώς του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία,το Δημόσιο έχει το εκλεκτικό δικαίωμα να προβεί:

α)Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης και στη συνέχεια σε μίσθωση,με δημοπρασία ή απ’ευθείας,άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του μισθωμένου ακινήτου,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο8της διακήρυξης.

β)Στην εκτέλεση όλων των απαιτουμένων εργασιών επισκευής του ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη,παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου,όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση–βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δημοσίου.

γ)Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής από τον εκμισθωτή.

Το Δημόσιο δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του,σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

 1. Ι).Το Δημόσιο μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή,εφόσον:

α) Μεταστεγασθεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.

β) Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.

γ) Καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.

δ) Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά την διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της ανάγκες.

ε) Μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας.

στ) Έχει πραγματοποιηθεί η μίσθωση για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πριν τη λήξη της θητείας του απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών(Άρθρα28 & 28α του Ν.4325/15(ΦΕΚ47Α’),όπως το τελευταίο συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ21Α’).

ζ) Μεταστεγαστεί η στεγασμένη υπηρεσία και συστεγαστεί με άλλη για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 3του άρθρου3του ν.3130/2003όπως προστέθηκε με το άρθρο42παρ. 6α του Ν. 4024/2011.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης,ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης,η οποία συντάσσεται με βάσει το σχετικό έγγραφο αίτημα της στεγασμένης υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης αρχής.Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται με μέριμνα της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματά της τριάντα τουλάχιστον ημέρες μετά την κοινοποίησή της.Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δημοσίου για καταβολή μισθωμάτων.

ΙΙ) Το Δημόσιο μπορεί μετά την πάροδο ενός(1)έτους από την έναρξη της σύμβασης,να καταγγείλει τη μίσθωση,χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ως άνω υποπαραγράφου Ι,σύμφωνα με το άρθρο19του Ν.3130/2003όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο43παρ. 1του Ν. 4071/12(ΦΕΚ85Α’).

Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λύσης της μίσθωσης εκδίδεται από την Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης,η οποία συντάσσεται με βάση σχετικό έγγραφο αίτημα της στεγασμένης υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης αυτής αρχής και επιφέρει τα αποτελέσματά της μετά την πάροδο τριών (3)μηνών από τη γνωστοποίησή της στον εκμισθωτή.Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα(1)μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης.

 1. Με απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Στέγασης,επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας στο μισθωμένο ακίνητο αντί αυτής για την οποία έγινε η μίσθωση,ακόμη και αν ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση μίσθωσης,καθώς και η συστέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών στο ίδιο ακίνητο.Στις περιπτώσεις αυτές ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα.Σε καμία όμως περίπτωση το Δημόσιο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το μισθωμένο ακίνητο για στρατωνισμό χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 2. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο,που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμηνίας.Το μίσθωμα υπόκειται σε κρατήσεις και τέλη που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και επιβαρύνουν τον εκμισθωτή.Η μίσθωση δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή και συνεχίζεται με το νέο εκμισθωτή του ακινήτου.Τα μισθώματα καταβάλλονται από το Δημόσιο στο νέο εκμισθωτή μόνο μετά την κοινοποίηση στη στεγαζόμενη υπηρεσία και στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.
 3. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.Η χρήση από το Δημόσιο του μισθωμένου ακινήτου πέρα από τον χρόνο λήξης της μίσθωσης θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης.Για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της μίσθωσης που έληξε,το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Επιτρέπεται η από πλευράς Δημοσίου μονομερής παράταση της μίσθωσης για χρονικό διάστημα μέχρι τρία(3)έτη με απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Στέγασης.Η απόφαση αυτή κοινοποιείται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλοακαρνανίας στον εκμισθωτή έναν τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης,αφού όμως προηγηθεί η διενέργεια δύο τουλάχιστον δημοπρασιών για μίσθωση άλλου ακινήτου,οι οποίες απέβησαν άγονες ή ασύμφορες.
 4. Ο εκμισθωτής του μισθωμένου ακινήτου έχει υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος,νερού και τηλεφωνικών γραμμών,σύμφωνα με τις υποδείξεις της προς στέγαση υπηρεσίας και στη σύνδεση αυτών με τα αντίστοιχα δίκτυα της πόλης.Μόνο μετά την εγκατάσταση από πλευράς εκμισθωτή των απαραίτητων μετρητών ρεύματος και νερού, το Δημόσιο μπορεί να αναλάβει την πληρωμή των σχετικών δαπανών κατανάλωσης, που αντιστοιχούν στους μισθούμενους χώρους.Εάν οι μισθούμενοι από το Δημόσιο χώροι βαρύνονται με κοινόχρηστες δαπάνες,το Δημόσιο υποχρεούται στην καταβολή της αναλογίας κοινοχρήστων με βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών,ο οποίος θα πρέπει να έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο4ε 2της Διακήρυξης,εφόσον η οικοδομική άδεια δεν καλύπτει το σύνολο των μισθούμενων χώρων.Οι δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής,ηλεκτρικής,θέρμανσης-ψύξης,ανελκυστήρων κ.λπ.)βαρύνουν αποκλειστικά τον εκμισθωτή του ακινήτου.
 5. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.
 6. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των500,00€. Το μηνιαίο μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία,θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους(απλή δωδεκάμηνη μεταβολή),όπως αυτή(η μεταβολή)υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).
 7. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την15η Δεκεμβρίου 2023,ημέρα Παρασκευή και από ώρα1 0 : 0 0π.μ.έως11:00π.μ.στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας (κτίριο ΔΟΥ Μεσολογγίου-Λιμάνι).
 8. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.
 9. Ο τελικά επιλεγόμενος εκμισθωτής υποχρεούται στην κατασκευή όλων των απαραίτητων διαρρυθμίσεων σύμφωνα με το από08-09-2023εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα που έχει συνταχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου.Επίσης υποχρεούται στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
 10. Στο προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά,εγκρίσεις,βεβαιώσεις,να προσκομίζονται μέχρι την παραλαβή του ακινήτου:

α) Να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας και να κατατεθεί από πλευράς εκμισθωτή αντίγραφο της απαιτούμενης διοικητικής πράξης πυροπροστασίας και των στοιχείων που τη συνοδεύουν,(όπως η πράξη αυτή προσδιορίζεται στην με αρ. 69019 οικ.Φ.700.13,ΦΕΚ5519Β΄/29-11-2021Απόφαση)και η οποία θα ανανεώνεται πρό

της λήξης της με ευθύνη του εκμισθωτή για όλο το διάστημα της μίσθωσης.Σε περίπτωση που για το προσφερόμενο ακίνητο δεν εκδίδεται διοικητική πράξη πυροπροστασίας,σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση,θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο της μελέτης πυροπροστασίας και βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού ότι:

 1. για το προσφερόμενο ακίνητο δεν εκδίδεται κάποια από τις διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας του άρθρου1της Απόφασης αρ. 69019οικ.

Φ.700.13(ΦΕΚ5519Β΄/29-11-2021),

 1. έχουν ληφθεί,εγκατασταθεί,τοποθετηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία όλα τα προβλεπόμενα από τη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, για τη χρήση της επιχείρησης-εγκατάστασης,μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

β) Να παρέχονται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διευκολύνσεις για Α.Μ.Ε.Α.,

γ) Να παρέχεται η υποδεικνυόμενη από την προς στέγαση Υπηρεσία,ισχύς της ηλεκτρικής παροχής καθώς και η επάρκεια του φωτισμού,

δ) Να διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις:ηλεκτρολογικές,δομημένης καλωδίωσης,κλιματισμού(ψύξη-θέρμανση,εξαερισμός),ανελκυστήρων.Όσον αφορά στη θέρμανση,εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου φυσικού αερίου είτε υπάρξει στο μέλλον διαρκούσης της μίσθωσης,το σύστημα θέρμανσης να χρησιμοποιεί το δίκτυο αυτό σύμφωνα με τη με αρ.Δ6/Β/14826/17.6.2008/ΦΕΚ1122Β΄)Κοινή Υπουργική Απόφαση,

ε) Να διαθέτει εγκατάσταση εξοπλισμού αντιστάθμισης αέργου ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων,ούτως ώστε να επιτυγχάνεται συντελεστής ισχύος(συν φ) τουλάχιστον0,95,σύμφωνα με την ως άνω αρ.Δ6/Β/14826/17.6.2008 (ΦΕΚ1122Β΄) ΚΥΑ.Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από αδειούχο εγκαταστάτη–ηλεκτρολόγο, στο οποίο θα αναγράφεται η μετρηθείσα τιμή του συντελεστού ισχύος(συν φ),

στ) Τα φωτιστικά σώματα καθώς και οι λαμπτήρες δεν πρέπει να είναι κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β(κατά το παράρτημα ΙVτης κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ6/Β/13897/15-9-1999).

ζ) Να υποβληθεί βεβαίωση για τον επανέλεγχο της λειτουργίας των ανελκυστήρων με πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα σύμφωνα με την αριθ.ΥΑ ΟΙΚ/ΦΑ/92/ΟΙΚ28425/1245/ΦΕΚ Β΄/2604/22.12.2008.

η) Θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης(Π.Ε.Α) ενεργειακής κατηγορίας Γ’ή ανώτερης,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α’143),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο