Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στην  ΕΚΨ  Π.Σακελλαρόπουλος (Φωκίδα)

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 57 λεπτά

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος  ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ»,  ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.

Η  θέση εργασίας αφορά στη στελέχωση  της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα:

Το υποέργο 2 αφορά υπηρεσίες ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας μέσω της ενίσχυσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( άρθρο 6, 7, και 11 του Ν. 2716/99 ) και συγκεκριμένα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας και της ενίσχυσης των κλιμακίων  που λειτουργούν στο Νομό σύμφωνα με την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας.

-- Διαφήμιση --

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους καθώς μέσω του Προγράμματος θα υπάρξει δικτύωση και επέκταση των εξωνοσοκομειακών μονάδων ψυχικής υγείας του Τομέα και θα αξιοποιηθεί το σύνολο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας ώστε να καλύψει μέρος των ελλείψεων στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα, αποτελείται από παιδοψυχίατρο μερικής απασχόλησης (1), ψυχολόγο (1), ειδικό παιδαγωγό (1) και κοινωνικό λειτουργό ή επισκέπτη υγείας (1) και παρέχει τις υπηρεσίες στο νομό Φωκίδας και συγκεκριμένα στα κλιμάκια της Κινητής Μονάδας, κατ’ οίκον, σε Κέντρα Υγείας, σε αγροτικά ιατρεία όσο και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. καθώς οι υπηρεσίες αφορούν όλο το νομό.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υποέργο 2 «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών»
α/α  Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Σχέση  Απασχόλησης Τρόπος πρόσληψης – Νομική βάση Χρόνος (μήνες)
1 Ψυχολόγος  1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μέχρι τη λήξη του έργου 30.09.2023

 

ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κοινωνικός Λειτουργός

1) Πτυχίο ΠΕ  ψυχολογίας  της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής , 2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  ψυχολόγου  και  3) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (βαθμολογούμενα)

1) Μεταπτυχιακή ειδίκευση  σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας, 2) Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές και εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Βαθμολόγηση κριτηρίων επιλογής

Σύμφωνα με την απόφαση και τις διαδικασίες υλοποίησης η βαθμολόγηση των κριτηρίων καθορίστηκε ως εξής :

Κριτήριο Βαθμολόγηση  Τρόπος Απόδειξης  Παρατηρήσεις
Μεταπτυχιακή  ειδίκευση σε συναφές αντικείμενο 20 βαθμοί Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών  
Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε  μη κοινοτικές δομές 5 βαθμοί

(3 μήνες- 1 έτος)

Βεβαίωση οικείου  
  10 βαθμοί (1- 2 έτη) ασφαλιστικού φορέα  
  20 βαθμοί (2 έτη και πάνω)    
Εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής και Κοινωνικής Ψυχιατρικής , σε άτομα με ψυχικές διαταραχές 10 βαθμοί

(3 μήνες – 1 έτος)

Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα  
  20 βαθμοί (1 – 2 έτη) και

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

 
  40  βαθμοί (2 έτη και πάνω)    
Διαδικασία Συνέντευξης έως 20 βαθμοί Οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής  
Μέγιστο Σύνολο 100 βαθμοί    

 

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η βαθμολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει από την  τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής  και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Αρχικά, θα γίνει ο έλεγχος δικαιολογητικών και των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (προεπιλογή υποψηφίων) και ακολούθως, για όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα θα γίνει βαθμολόγηση των πρόσθετων προσόντων και θα διενεργηθεί από την επιτροπή η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων.

Στη συνέντευξη θα αναζητηθούν και θα συνεκτιμηθούν στοιχεία αναφορικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την εν γένει καταλληλότητα των υποψηφίων. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα  προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας πτυχίου διενεργείται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής με προηγούμενη ενημέρωση πρόσκληση των ισοβαθμησάντων. Τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος,  χωρίς ονοματεπώνυμο, με βάσει τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής αίτησης και τυχόν ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής υποβάλλονται στον φορέα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση.

Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και εντός τριών (3) ημερών από τη πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων συντάσσει πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση του φορέα την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον ενιστάμενο εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στη διοίκηση του φορέα. Μετά την έγκριση του τελικού πίνακα κατάταξης καλείται από τον φορέα ο πρώτος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος, ο οποίος πρέπει να αποδεχτεί ή όχι τη θέση. Σε περίπτωση άρνησής του καλείται ο επόμενος του πίνακα κατάταξης και ακολουθείται η ίδια διαδικασία, η οποία, αν απαιτηθεί, επαναλαμβάνεται για τον επόμενο του πίνακα κατάταξης έως ότου γίνει η πλήρωση της θέσης.

Ο επιτυχών της διαδικασίας επιλογής προσκαλείται να υπογράψει τη σύμβαση εργασίας μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την απόφαση έγκρισης από την διοίκηση του φορέα του τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων του Δ.Σ.

Λοιπές προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα . ( https://edu.klimaka.gr/dia-viou-mathhsh/glwssomatheia/2315-eparkeia-gnwshs-ellhnikhs-glwssas)
  • Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους).

Τα  δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα συνοδεύουν την
αίτηση συμμετοχής
είναι:

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Πτυχίο (φωτοαντίγραφο ) και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ .
  3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (φωτοαντίγραφο)
  4. Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας (φωτοαντίγραφο) 
  5. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ( φωτοαντίγραφο) και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
  6. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση προϋπηρεσίας.
  7. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας (φωτοαντίγραφο)
  8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος: α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε και γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με ηλεκτρονική υποβολή αναγράφοντας στο θέμα το Υποέργο και την Ειδικότητα, από 11/06/2021 μέχρι και 21/06/2021 και ώρα 9:00, στο mail grammateiaekpsfok@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22650 22600 (εσωτερικό 101) από Δευτέρα έως Παρασκευή½10.00 έως 12.00.

Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο της ΕΚΨ Σακελλαρόπουλος  μπορείτε να αναζητήσετε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

                                                                (συμπληρώστε την ειδικότητα)

 

ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ            / ΠΛΗΡΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ή  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (18 ΜΗΝΕΣ)

(συμπληρώστε ανάλογα με την ειδικότητα)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………….…….

ΑΡ. ΠΡΩΤ………………………………………

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΟΝΟΜ/ΝΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                                                                         EMAIL:
HM/NIA ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:  ΝΟΜΟΣ:
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: HM/NIA ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ:
         
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (άνδρες):  ΝΑΙ

 

             ΝΑΙ       ΝΑΙ

  ΟΧΙ      

 

 

         

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

 

ΒΑΘΜΟΣ
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α) Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα σε μη κοινοτικές δομές
Α/Α ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
β) Εργασιακή εμπειρία εξειδικευμένη σε δομές κοινοτικής – κοινωνικής ψυχιατρικής
Α/Α ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου, για την οποία δεσμεύομαι ότι όλα τα δηλωθέντα στοιχεία, είναι ακριβή και αληθή. Αναγνωρίζω ότι η μετά από διασταύρωση, απόδειξη μη εγκυρότητας ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω δικαιολογητικών ή στοιχείων επιφέρει τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας μου από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού χωρίς δικαίωμα ένστασης ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι του φορέα υλοποίησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεκριμενοποιούνται στην παρούσα αίτησή μου και στα συνημμένα αυτής, ενημερώθηκα ότι συλλέγονται αποκλειστικά προς το σκοπό εξέτασης της αιτήσεώς μου για το ενδεχόμενο σύναψης συμβάσεως εργασίας ή έργου και για την επικοινωνία μαζί μου προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που συναφθεί η σύμβαση, τα δεδομένα μου τυγχάνουν επεξεργασίας για τις ανάγκες της συμβάσεως αυτής, οπότε και θα ενημερωθώ σχετικά εκ νέου. Τα δεδομένα μου ενημερώθηκα ότι δύνανται να κοινοποιηθούν στην Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. και σε λοιπές αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει το Ε.Π. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, καθ’ όλη τη διάρκεια του υποέργου και μέχρι τη λήξη του 30.09.2023 ξ και έως (3) έτη μετά τη λήξη του έργου από την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη. Στη συνέχεια τα δεδομένα μου διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Για λοιπά θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά μου έλαβα γνώση ότι μπορώ να ενημερωθώ από την ιστοσελίδα του φορέα https://ekpse.gr/el/, σύνδεσμος «Πολιτική Απορρήτου».

Συνημμένα :                                                                                                                     

                                                                                                                                                   Ημερομηνία:                                       

1………………………………………………………………………………………………                                       Υπογραφή

2………………………………………………………………………………………………                                    

3………………………………………………………………………………………………                               Ονοματεπώνυμο      

4………………………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………………………………

7………………………………………………………………………………………………

8……………………………………………………………………………………………..

9……………………………………………………………………………………………..

10…………………………………………………………………………………………..                                                                                                     

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -