Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ποια οδικά έργα θα γίνουν σε ορεινά χωριά της Δωρίδας

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

 

Σειρά παρεμβάσεων για την βελτίωση της οδοποιίας στα χωριά Άβορο, Αμυγδαλιά, Δάφνο και Πεντάπολη θα γίνουν σύμφωνα με προκήρυξη διαγωνισμού του Δήμου Δωρίδας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των έργων.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ των χωριών αυτών και είναι προϋπολογισμού 56.219€

Το αντικείμενο των εργασιών αφορά στη βελτίωση υφιστάμενων δημοτικών οδών εντός των οικισμών αυτών οι οποίες χρήζουν επισκευής για την επίτευξη της ομαλής βατότητας τους.

-- Διαφήμιση --

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την προκήρυξη θα γίνουν οι εξής εργασίες :

Α. Στην Κοινότητα Αβόρου ο Πρόεδρος της μας υπέδειξε τα εξής σημεία παρεμβάσεων εντός του οικισμού:

  1. Παραπλεύρως οικίας Υφαντή προς Χολέβα θα κατασκευασθεί κανάλι απορροής υδάτων με χυτοσιδηρά σχάρα κλάσης D κατά τον οριζόντιο άξονα ώστε να παροχετεύονται τα νερά του δρόμου σε παρακείμενο αύλακα. Το κανάλι θα έχει διαστάσεις 13μ χ0.5μχ0.5μ.

    2. Θα γίνει ασφαλτόστρωση υπάρχοντος , καλής βατότητας, τσιμεντόδρομου από οικία  Υφαντή προς Χολέβα καθώς και παραπλεύρως οικίας Κοκαλιάρη με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτική προεπάλειψη σε επιφάνεια περίπου 310τ.μ με χρήση κοινής ασφάλτου.

Β. Στην Κοινότητα Αμυγδαλιάς θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις εντός του οικισμού όπως μας υποδείχθηκαν από το Συμβούλιο της Κοινότητας :

  1. Θα καθαιρεθεί η υπάρχουσα κατάσταση στο τμήμα αμαξιτής οδού από οικία Κοκμοτού Παν. εώς οικία Κουτσομίχου Ανδρέα μήκους 16μ περίπου και μέσου πλάτους 3.5μ . Στην ίδια θέση θα κατασκευασθεί το οδόστρωμα σε επιφάνεια 56 περίπου τ.μ. με σκυρόδεμα C 16/20 αφού τοποθετηθεί δομικό πλέγμα Τ131 , πάχους 0,15 εκ. Στη θέση πλησίον οικίας Κοκμοτού Π .Βασιλείου θα κατασκευασθεί κράσπεδο σε μήκος 3μ ,ύψους 0,40μ. και πλάτους 0.15μ .
  2. Στη θέση από αποθήκη Μαντζαβά Ευθ. Εώς Κοκμοτού Παν. και σε μήκος 100,00μ και κυμαινόμενα πλάτη θα «πληρωθεί» το υπάρχον σκάμμα , από έργο παλαιό ύδρευσης , με ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05μ και χρήση κοινής ασφάλτου.
  3. Θα τσιμεντοστρωθεί επιφάνεια γαιώδη -ημιβραχώδη περίπου 30 τ.μ. από οικία Κοκμοτού Μαίρης έως Σκεπαρνιά με σκυρόδεμα C 16/20 , αφού τοποθετηθεί δομικό πλέγμα Τ131 , πάχους 0,15 εκ.

4.  Από ιδιοκτησία Μογγολία Επαμ. του Γεωργίου προς τυροκομείο σε μήκος 45μ και σε επιφάνεια περίπου 200τ.μ. θα τσιμεντοστρωθεί δρόμος χωμάτινος μέσου πλάτους 4.40μ με σκυρόδεμα C 16/20 , αφού τοποθετηθεί δομικό πλέγμα Τ131 , πάχους 0,15 εκ.

5.  Στη θέση μεταξύ οικιών Βασιλιά και Παπαδάκη θα ανακατασκευασθεί επιφάνεια φθαρμένης οδού 300τ.μ. περίπου ,με αποξήλωση της υφιστάμενης κατάστασης ,απομάκρυνση των υλικών , με σκυρόδεμα C 16/20 , αφού τοποθετηθεί δομικό πλέγμα Τ131 , πάχους 0,15 εκ. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία από τον Ανάδοχο στον έλεγχο κλίσεων ώστε να παροχετεύονται τα όμβρια από την επιφάνεια κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και καθ υπόδειξη της επίβλεψης.

Γ. Στην Κοινότητα Δάφνου και κατόπιν υπόδειξης του Προέδρου της Κοινότητας θα γίνουν οι εξής εργασίες :

  1. Στο δρόμο προς το νεκροταφείο του οικισμού σε ενδεικτικό μήκος 40,00μ και επιφάνειας 140,00 τ.μ σε σταθερό πλάτος 3,5 μ θα γίνει τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 πάχους 0,15μ αφού θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα Τ131 ,καθώς και προς Κατσαρεϊκα τσιμεντόστρωση επιφάνειας περίπου 25 τ.μ.
  2. Στον ίδιο δρόμο πριν γίνουν οι ανωτέρω εργασίες θα αντικατασταθεί παλαιός αγωγός ύδρευσης από σιδηροσωλήνες με τοποθέτηση αγωγού πολυαιθυλενίου Φ180 10 atm ενδεικτικού μήκους 200,00μ σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Θα γίνει εκσκαφή σε βάθος 1,00μ και πλάτος 0.5μ θα επιχωθεί ο αγωγός σε άμμο ως εξής 0.10μ+Φ200+0,20μ κατόπιν θα τοποθετηθεί χονδρόκοκκο υλικό 0.60μ. Θα γίνει σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο και στο τέρμα θα τοποθετηθεί φρεάτιο καθαρισμού. Θα τοποθετηθούν και δυο φρεάτια παροχών για την σύνδεση του δικτύου με ιδιοκτησίες Αποστολόπουλου και Διαμαντή.

Δ. Στην Κοινότητα Πεντάπολης θα γίνουν παρεμβάσεις

  1. στο ανάντι ρείθρο στην κεντρική οδό που διασχίζει τον οικισμό από την θέση χώρου παιδικής χαράς προς οικία Τσιτούρα. Θα αποξηλωθεί η υπάρχουσα κατάσταση του υφιστάμενου ρείθρου , ανάντι , σε μήκος περίπου 560μ , πλάτος 0.50μ και σε βάθος 0,30μ και θα ανακατασκευασθεί με σκυρόδεμα C16/20 σε πλάτος 0,50 ,πάχους 0.15μ με τις κατάλληλες επιτρεπόμενες κλίσεις που προβλέπουν οι σχετικές ΕΤΕΠ ώστε τα όμβρια πεζοδρομίων και επιφάνειας οδοστρώματος να οδηγούνται στα υφιστάμενα φρεάτια υδροσυλλογής. Το υπάρχον ρείθρο λόγω πολλαπλών στρώσεων ασφάλτου στο δρόμο, με το πέρασμα του χρόνου, έχει υποστεί παραμόρφωση και δεν παροχετεύει τα νερά ενώ τα αγριόχορτα που φυτρώνουν εντός αυτού δημιουργούν πρόβλημα. Θα κατασκευασθεί δοκιμαστικό τμήμα μήκους τουλάχιστον 5μ έτσι ώστε να παράγεται λείο τέλειωμα επιφανείας. Η κατασκευή δεν θα συνεχίζεται πριν την έγκριση του 5μετρου δοκιμαστικού τμήματος. Κάθε 3μ θα κατασκευάζονται αρμοί ελεγχόμενης ρηγμάτωσης σε βάθος ίσο με το 1/3 του πάχους του σκυροδέματος και πλάτους 3χιλ. Αρμοί διαστολής θα μορφώνονται κάθε 20μ και θα έχουν πλάτος 2 εκ. Θα σφραγίζονται με ασφαλτική μαστίχη ή άλλο ελαστομερές υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.
  2. Επίσης θα βελτιωθεί ο φθαρμένος ασφαλτοτάπητας στην επιφάνεια της οδού που ξεκινά από το Δημοτικό Κατάστημα και διέρχεται κάτω από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας προς οικία Τσώνου και σε επιφάνεια περίπου 380 τ.μ. με απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού σε βάθος 0,05μ , επίστρωση με ασφαλτική συγκολλητική νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0.05μ .Ο ανάδοχος θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις υψομετρικές διαφορές ώστε να μην διαταραχθεί η απορροή των ομβρίων.

Επισημαίνεται ότι όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την σημερινή κατάσταση των ορίων των παρακείμενων ιδιοκτησιών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την κατασκευή στην παροχέτευση των ομβρίων υδάτων ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο