Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Η Δικαιοσύνη ως παράγων οικονομικής ανάπτυξης

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

 

Άρθρο του Ιωάννη Δ. Μπούγα

Η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των συναλλαγών, απαι­τεί ταχύτατες απο­φάσεις και δράσεις εκ μέρους της Διοί­κησης, των χρηματοπιστωτι­κών ιδρυμάτων και των συμβαλλομένων.

Η κινητοποίηση μηχανισμών και η προσπάθεια εξισορρόπησης ανατιθέμενων συμφε­ρόντων δημιουργούν δια­φωνίες, αμφισβητήσεις καιδιαφορές, η αδυναμία έγκαι­ρης επίλυσης των οποίων υπονομεύει τη συμφωνία ή επένδυση, με άμεσες επιπτώ­σεις στην απασχόληση και την οικονομία.

-- Διαφήμιση --

Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει σαφές και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο που δεν δημιουργεί σύγ­χυση και αμφιβολία στους επενδυτές, καθώς και αξιόπι­στο σύστημα εξωδικαστικήςδιευθέτησης των διαφορών μέσω εναλλακτικών μορφών επίλυσης (AlternativeDisputeResolution), λ.χ. διαιτησίας ή διαμεσολάβησης, ώστε σε σύ­ντομο χρόνο και με μικρή δα­πάνη να υλοποιείται η επέν­δυση και να επιτυγχάνεται ο οικονομικός σκοπός.

Όταν όμως τα μέρη δεν κατα­φέρουν να άρουν τη διαφω­νία τους ή δεν προβλέπεταιδυνατότητα εξωδικαστικήςεπίλυσης συγκεκριμένων διαφορών (π.χ. διοικητικών) και η υπόθεση αχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, επιβάλλεται η ταχεία απονομή της, ώστε η αναμονή έκδοσης αποφάσεως να μη διαρκέσει υπέρμε­τρα ή ματαιώσει την επενδυ­τική πρωτοβουλία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει ετησίως από το 2013 Πίνακα Αποτελεσμά­των της Δικαιοσύνης (JusticeScoreboard), με στόχο την προώθηση της ποιότητας, ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας των συστημά­των της Δικαιοσύνης στα κρά­τη της ΕΕ, συνδέοντας άμεσα την ταχύτητα στην απονομή της με την οικονομία. Αναμ­φίβολα, μια προβλέψιμη, σύντομη και απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης δικαστικών αποφάσεων ασκείσημαντική επίδραση στηνοικονομική δραστηριότητα.

Αναποτελεσματικό δικαστικό σύστημα σημαίνει λιγότερες επενδύσεις και επιχειρηματι­κές συναλλαγές και δημιουρ­γεί συνθήκες ευνοϊκές για τη μη εκπλήρωση συμβάσεων.

Το Δικαστήριο Δικαιωμά­των του Ανθρώπου έχει κατ’ επανάληψη καταδικάσει τη χώρα μας για παράβαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων τουΑνθρώπου, καθώς έχει διαπι­στώσει σημαντικές καθυστε­ρήσεις στην απονομή της Δι­καιοσύνης που υπερβαίνουν τον εύλογο χρόνο, ενώ έχει αποφανθεί ότι στο ζήτημα αυτό η χώρα μας παρουσιά­ζει στρέβλωση συστημικού χαρακτήρα στη διοικητική, αλλά και στην πολιτική Δι­καιοσύνη, με παράλληλες επιπτώσεις στην εθνική οι­κονομία.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρέπει πρωτίστως να ανιχνευθούν και εν συνεχεία να θεραπευθούν οι παθογένειέςτου. Μία από τις βασικές αιτίες είναι ασφα­λώς η πληθώρα ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέ­σων που παρέχονται στους διαδίκους, με κατάχρηση των δικονομικών ευχερειών εκ μέρους τους, γεγονός πουοδηγεί σε υπέρμετρο φόρτο των δικαστηρίων. Η πρόσλη­ψη νέων δικαστών είναι αλυ­σιτελής. Με βάση τα στοιχεία έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επι­τροπής για την αποτελεσμα­τικότατα της Δικαιοσύνης (CEPEJ), που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2018, ο αριθμός των δικαστών έχει συνολικά αυξηθεί κατά 25% την περίοδο 2014-2016. Στη χώρα μας αναλογούν 25,8 δικαστές ανά 100.000 κα­τοίκους (με μέσο όρο 21,5 διεθνώς), αναλογία που εί­ναι από τις μεγαλύτερες.

Η αύξηση λοιπόν του αριθμού των δικαστών δεν αποτελεί λύση και δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται εσαεί. Αντιθέτως, υφίσταται ανάγκη πρόσληψης υψηλών προσό­ντων δικαστικών υπαλλήλων, ο αριθμός των οποίων σήμε­ρα αντιστοιχεί στο 1/3 περί­που του αριθμού των δικα­στών, αναλογία αντίστροφη από ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σοβαρές αιτίες καθυστερήσε­ων στην απονομή της δικαιο­σύνης και ενστάσεων για την ποιότητα και αποτελεσματικότητά της συνιστούν οι αδυ­ναμίες στην οργάνωση και τη λειτουργία της, που προκύ­πτουν από την ανορθολογική χωροταξική κατανομή των δι­καστηρίων, τις ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής και την καθυστέρηση μετάβασης στην ηλεκτρονική Δικαιοσύνη.

Παράγοντες που, αν και δεν είναι προφανείς, ουσιωδώς επηρεάζουν στην αύξηση των δικών είναι οι ατέλειες της νομοθεσίας και η αναποτελεσματική λειτουργία της Διοίκησης, που αντί να επιλύει σε διοικητικό επίπε­δο τις διαφορές τις πολλα­πλασιάζει, προκαλώντας δικαστικές αντιδικίες με τους ιδιώτες, έναντι των οποίων ενίοτε επιδεικνύει προκλη­τικά καταχρηστική συμπε­ριφορά, εξαντλώντας τις δικονομικές ευχέρειες που της παρέχονται από τον νόμο, με αποτέλεσμα η διαφαινόμενη δικαστική εμπλοκή με το Δη­μόσιο να αποτελεί ανασχετικό παράγοντα ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Ο σταδιακός περιορισμός και η ορθολογική χρήση των εν­δίκων βοηθημάτων από τους διαδίκους, η αύξηση των δι­καστικών υπαλλήλων, η ανα­διάρθρωση του δικαστηρι­ακού χωροταξικού χάρτη, η βελτίωση της νομοθεσίας και η αποτελεσματικότερη λει­τουργία της Διοίκησης απο­τελούν τους μεσοπρόθεσμους στόχους της Πολιτείας για την ταχύτερη και καλύτερη απο­νομή της Δικαιοσύνης.

Βραχυπρόθεσμα όμως πρέπει να επεκταθεί η ψηφιακή Δι­καιοσύνη, να συγκροτηθούν ειδικά τμήματα επίλυσης δι­αφορών που αφορούν σε με­γάλες επενδύσεις και να προβλεφθεί η εκδίκασή τους μεσύντομη ειδική διαδικασία.

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τον σεβασμό της δικα­στικής ανεξαρτησίας και τη συμμόρφωση εκ μέρους της Πολιτείας στις δικαστικές αποφάσεις, θα δημιουργή­σουν φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα μας, με ευνοϊκές συνέπειες στην οικονομία.

* Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο