Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Στη Βουλή η περιβαλλοντική προστασία & τουριστική ανάπτυξη του Κορινθιακού σε Βοιωτία και Φωκίδα

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

 

Η περιβαλλοντική προστασία με παραγωγικό τρόπο, μέσω εναλλακτικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, που μπορεί να προσφέρουν νέες προοπτικές στην ανάπτυξη του Κορινθιακού σε Βοιωτία και Φωκίδα ήταν το θέμα ερώτησης του βουλευτή Βοιωτίας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γιώργου Μουλκιώτη προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Τουρισμού,

Με την ερώτηση του, ο βουλευτής τονίζει ότι η διαφαινόμενη υστέρηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό και στα βήματα που απαιτούνται, για την περιβαλλοντική προστασία του Κορινθιακού και την δημιουργία τουριστικών επενδύσεων, επιβάλλει την ενίσχυση των συνεργασιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατόπιν αυτών, ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς ποιά είναι η χαρτογράφηση που υπάρχει για την κατάσταση λειτουργίας αλλά και την έλλειψη υποδομών για βιολογικούς καθαρισμούς κατά μήκος του Κορινθιακού σε Βοιωτία και Φωκίδα και με ποιά μέτρα, προσκλήσεις, προγράμματα θα καλυφθούν τα επόμενα χρόνια τα προβλήματα που υπάρχουν με αυτούς.

-- Διαφήμιση --

Επιπλέον, εάν σκοπεύουν να προχωρήσουν στην ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ κεντρικής εξουσίας και Δήμων, Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφερειών, ώστε να επιτευχθούν οι απαιτούμενες συνέργειες για τη χάραξη ενός συστήματος συνεχούς παρακολούθησης από χημικούς μηχανικούς, αλλά και να λάβουν μέτρα σε επίπεδο ελέγχων και σχεδιασμού προγ​ραμμάτων με στόχο την «επιβολή» ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.

Τέλος, εάν υπάρχει σχεδιασμός για την ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων στην περιοχή του Κορινθιακού.

 Απάντηση του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη

Θέμα: «Περιβαλλοντική προστασία Κορινθιακού και τουριστικές επενδύσεις σε Βοιωτία και Φωκίδα».  Σχετ.: Η με Α.Π. 2655/17.12.2019 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης και σε ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού, σας γνωρίζουμε ότι πρωταρχικός στόχος του Υπουργείου είναι να υπάρχει συνεχής συνεργασία και ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, εστιάζοντας στην ποιότητα και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Το Υπουργείο Τουρισμού εφαρμόζει ολοκληρωμένη τουριστική πολιτική για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος έχοντας σαν γνώμονα τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων και την προώθηση ποιοτικών τουριστικών υποδομών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η ανάκαμψη των ελληνικών επενδύσεων υποστηριζόμενη από φιλικές προς την αγορά πολιτικές λειτουργεί ως εγγύηση για ανθεκτικές μακροοικονομικές και επιχειρηματικές επιδόσεις και αναμφισβήτητη πρόσκληση για περισσότερα επενδυτικά σχέδια στη χώρα.

Συναισθανόμενο την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δυνητικοί επενδυτές, το Υπουργείο Τουρισμού προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση του πλαισίου αδειοδότησης και τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον για την κατασκευή τουριστικών υποδομών υψηλής ποιότητας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού επεξεργάζεται σχέδιο νόμου για τη θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη, ανάδειξη και περαιτέρω προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα μέσω της προστασίας, διατήρησης και αξιοποίησης του φυσικού και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος της χώρας με βάση τις αρχές της αειφορίας.                

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                                                                                                    ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ          

Απάντηση Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2655/17-12-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, με θέμα «Περιβαλλοντική προστασία Κορινθιακού και τουριστικές επενδύσεις σε Βοιωτία και Φωκίδα», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δ.Ε.Υ.Α. και Συνδέσμων O.T.A. με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με σκοπό την κατασκευή έργων και την προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18341/10-05-2018 (Α.Δ.Α.: 7ΔΥΡ465ΧΘ7-ΔΨΕ) Πρόσκληση ΙΙ του Υπουργού Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» και τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού προϋπολογισμού 519.000.000,00 €, με σκοπό τη χρηματοδότηση των Δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. της Χώρας για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

Βάσει της εν λόγω Πρόσκλησης και αναφορικά με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56323/11-10-2019 (Α.Δ.Α.: Ψ9ΜΗ465ΧΘ7-00Υ) απόφαση εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α. Λιβαδειάς με το ποσό των 5.000.000,00 €, ενώ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59520/26-10-2018 (Α.Δ.Α.: Ω4ΣΒ465ΧΘ7-2Μ1) απόφαση εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Τανάγρας με το ποσό των 36.237.800,00 €.

Επίσης, στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης και αναφορικά με την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29658/17-04-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΗΟ3465ΧΘ7-4ΧΖ) απόφαση εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Δωρίδας με το ποσό των 5.000.000,00 €.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», προϋπολογισμού περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιήθηκαν μόνο είκοσι ένα (21) έργα, συμβασιοποιήθηκαν μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση μόλις 134 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω δανεισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Σε αντίθεση με αυτήν την αντιστοιχία πόρων και έργων προς ένταξη που προηγήθηκε, η Κυβέρνησή μας και το Υπουργείο Εσωτερικών αντιμετωπίζει με ρεαλισμό το ζήτημα και ήδη δρομολογεί τη συνδυαστική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πάντοτε με τη συνδρομή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο να μην απωλεσθεί κανένα έργο.

Έτσι, παρά την έλλειψη πόρων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», η χρηματοδότηση των έργων που είχαν ενταχθεί στο εν λόγω Πρόγραμμα είναι εξασφαλισμένη είτε μέσω μεταφοράς και ένταξής τους στα ΕΠ του ΕΣΠΑ, είτε μέσω κάλυψής τους από εθνικούς πόρους.

Σε κάθε περίπτωση, στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η ανάπτυξη συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, για την προετοιμασία ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση των σοβαρών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για έργα υποδομών, για τη βελτίωση αυτών και της ποιότητας ζωής των πολιτών, το οποίο θα ανακοινωθεί στην αρχή της νέας χρονιάς.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 90957/20-12-2019 έγγραφο και, όταν περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο