Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Ορισμός Αντιδημάρχων Δωρίδας και οι αρμοδιότητές τους

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά

 

Με την έναρξη της νέας δημοτικής θητείας και μέσα στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος θα ορίσει τους 4 νέους Αντιδημάρχους Δωρίδας.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι καινούριο και θα εφαρμοστεί πρώτη φορά, καθώς αντικαταστάθηκε από τον «Κλεισθένη» και πρόσφατα τροποποιήθηκε από τη νέα Κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, σειρά προγενέστερων διατάξεων παραμένουν σε ισχύ.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Νόμο, ο Δήμος Δωρίδας θα εκλέξει 4 Αντιδημάρχους αφού ο πληθυσμός του είναι μεταξύ 5.000 και 20.000 κατοίκων.

-- Διαφήμιση --

Οι 4 Αντιδήμαρχοι που θα ορίσει ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης αναμένεται να είναι ένας από κάθε Δημοτική Ενότητα (Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου, Τολοφώνας) ενώ σε καθέναν θα ορίσει και καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

Όπως καθορίζει ο «Κλεισθένης» και μετά την τροποποίησή του

«Αντιδήμαρχοι είναι οι Σύμβουλοι που ορίζει ο Δήμαρχος (…) Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί Σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική Δημοτική Παράταξη από αυτή του Δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των Συμβούλων της Παράταξης στην οποία ανήκει ο Σύμβουλος αυτός. Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος που ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ από το αξίωμα αυτό.»

Βέβαια ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος (…)»

Η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 έτους. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση του Δημάρχου

Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο. Στο Δήμο Δωρίδας η μηνιαία αμοιβή του Δημάρχου είναι 2.565 €. Όμως οι καθαρές αμοιβές του λόγω των μεγάλων κρατήσεων είναι πολύ χαμηλότερες. Συνεπώς η αμοιβή των Αντιδημάρχων θα είναι 1282,5 €, αλλά και αυτών τα καθαρά θα είναι αρκετά χαμηλότερα λόγω των κρατήσεων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Δήμαρχος μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους την άσκηση αρμοδιοτήτων ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ και ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ.

Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσοτέρων Δημοτικών Ενοτήτων.

Στους Αντιδημάρχους εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν τη Δημοτική ενότητα και ιδίως:

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους Αντιδημάρχους εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται πρέπει να αναγράφονται συγκεκριμένα στην Απόφαση του Δημάρχου, προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το εύρος αυτών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχετική Εγκύκλιο αναφέρει πως «Η μεταβίβαση αρμοδιότητας από τον Δήμαρχο στους κατά τόπο Αντιδημάρχους δεν αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω δεν εκδίδονται από τις Δημοτικές Ενότητες ούτε από τις Κοινότητες άλλα μόνο από την έδρα του Δήμου.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ

Η μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Αντιδημάρχους γίνεται με έκδοση διοικητικής πράξης από το Δήμαρχο, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Η πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα, ως κανονιστική, εξακολουθεί να ισχύει έως ότου καταργηθεί από μεταγενέστερη όμοια πράξη. Με την έκδοση της Απόφασης του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ για την άσκησή της και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε Δήμαρχος δεν μπορεί να εκδώσει εκείνος πράξη αντί του Αντιδημάρχου. Επίσης, ο Δήμαρχος δεν μπορεί να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε θέματα αρμοδιότητας Αντιδημάρχου, σε άλλο όργανο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Αντιδήμαρχος, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο στην άσκηση των καθηκόντων του θα πρέπει:

 • να εκπληρώνει ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις του και να ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
 • να σέβεται και να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνά για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,
 • να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σε σχέση με θέματα του Δήμου,
 • να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και λειτουργίας του Δήμου.

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος:

 • υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε 1 μήνα,
 • είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου,
 • δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από 30 ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως 3 μήνες, με άδεια του Συμβουλίου,
 • είναι υποχρεωμένος να κατοικεί στο Δήμο, με εξαίρεση τους αντιδημάρχους των Δήμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο ίδιος ο Δήμαρχος.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο