Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΕΣΠΑ 2014-2020 : Ίδρυση και λειτουργία νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Στη δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στοχεύει η νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-20120 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα.

Όπως ενημερώνει η εταιρεία Doric Business Harmony, ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

-- Διαφήμιση --

• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης 7/11/2017 και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης 7/11/2017, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα. Ύ

Ύψος επιδότησης 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

• να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

• να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.

• να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.

• να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιδοτούμενες δαπάνες

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

• Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

• Μεταφορικά μέσα.

• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

• Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

• Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

• Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας.

• Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.

• Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων.

• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.

• Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού. Οικονομική Προϋπόθεση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: Πιστοποιημένη κάλυψη τουλάχιστον του 60% της ιδιωτικής συμμετοχής. Επισήμανση Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Ηλεκτρονική υποβολή

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2017 έως 28/03/2018

Η Εταιρεία αναλαμβάνει πλήρως όλες τις διαδικασίες για την σύνταξη και υποβολή της αίτησης καθώς και όλες τις διαδικασίες ένταξης, παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση που κάποιος επενδυτής ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα μπορεί να επικοινωνήσει με την είτε τηλεφωνικά στο 2109709770 – 6944427010 είτε ηλεκτρονικά στο cs@doricharmony.gr για παροχή περαιτέρω πληροφοριών και διευκρινήσεων καθώς και για προετοιμασία του φακέλου της επενδυτικής πρότασης. Η οποιαδήποτε μορφής επικοινωνία καθώς και η όποια προ-αξιολόγηση του κάθε επενδυτικού εγχειρήματος, δεν συνεπάγεται καμία χρέωση και ανάληψη υποχρέωσης από τους υποψήφιους επενδυτές.

Πλήρη περιγραφή των Υπηρεσιών της Doric Business Harmony, θα βρείτε στην Διαδικτυακή Πύλη www.doricharmony.gr 

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -