Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

8 συμβάσεις υπέγραψε ο Κ.Μπακογιάννης για έργα προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά

Υπογράφηκαν το τελευταίο διάστημα από τον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη 8 συμβάσεις που υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ
(1.054.893,71 ευρώ), για την εκτέλεση σημαντικών έργων που βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής των πολιτών, εξασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση σε απομακρυσμένα
σημεία της Περιφέρειας, βελτιώνουν επαρχιακά οδικά δίκτυα και συμβάλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης σ΄ αυτή τη δύσκολη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση εποχή, η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για
την κατασκευή όσο το δυνατόν περισσότερων έργων υποδομής.

Οι συμβάσεις αφορούν τα εξής έργα:


1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ (Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 44.000 €

Πρόκειται για υποέργο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ.

Με το υπόψη έργο, θα γίνουν εργασίες για την συντήρηση
και επισκευή στη γέφυρα Λευκαδίτι στη ΠΕ Φωκίδας (εκσκαφές, επιχώματα στις
προσβάσεις, σφράγιση αρμών γεφυρών, αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος και
επισκευή ηλεκτροφωτισμού).


2. Συντήρηση ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ στο Ε.Ο.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 250.000,00 €

Με το έργο αυτό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες
για την συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών στο Εθνικό οδικό δίκτυο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τύπου LED σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές,
επισκευή βραχυκυκλωμάτων, αντικατάσταση πλακέτας ή προγραμμάτων Φ/Σ κ.λ.π.).
Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτεινών σηματοδοτών σε διασταυρώσεις οδών
με μειωμένα χαρακτηριστικά οδικής ασφάλειας, ύστερα από σύνταξη και έγκριση
σχετικής προς τούτο μελέτης.


3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΕΝΥΜΕΝΗΣ
ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΚΑ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
(Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 120.000,00 €

Σε τμήματα του ανωτέρω επαρχιακού οδικού δικτύου θα
γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, η κατασκευή επιχωμάτων με
κατάλληλα υλικά για την ανακατασκευή τμημάτων οδοστρώματος και την κατασκευή
επενδεδυμένης τάφρου από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Θα γίνει απόξεση του
ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήματα του δικτύου, έτσι ώστε να κατασκευαστεί σε
αυτά καινούργιος ασφαλτικός τάπητας. Θα ακολουθήσουν ασφαλτικές εργασίες και
όπου απαιτείται θα γίνει ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ισοπεδωτική στρώση
μεταβλητού πάχους.


4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑNABAΘΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΙΝΑΧΟΥ (Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.600,00 €

Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν έργα για την
αποκατάσταση του κατεστραμμένου αναβαθμού στο χείμαρρο Ίναχο. Θα συμπληρωθούν
τα αναχώματα του χειμάρρου σε όσα σημεία έχουν καταστραφεί. Ανάντη και κατάντη
του αναβαθμού θα επενδυθούν τα πρανή των αναχωμάτων με λιθορριπή.


5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΣΤΟ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ (Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.000,00 €

Με το παρόν έργο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες που
κρίνονται απαραίτητες για την κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων, σε τμήμα της
Παλαιάς Εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών και στη διασταύρωση Παλαιάς Εθνικής οδού
Λαμίας και Τ.Κ. Μοσχοχωρίου. Επίσης προβλέπονται η κατασκευή επενδεδυμένης
τάφρου και ασφαλτικές εργασίες.


6. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΚΟΥΡΤΩΝ (Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ),
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 219.168,04 €

Το έργο αφορά στην οδό παράκαμψης Σκούρτων, στο πλαίσιο
βελτίωσης του οδικού άξονα Οινόη – Αγ. Θωμάς – Κλειδί – Σκούρτα – Στεφάνη –
Μαγούλα – Όρια Νομού (προς Ελευσίνα), ο οποίος συνδέει την Ν.Ε.Ο. Αθηνών –
Θεσσαλονίκης με την Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών.

Το υπάρχον οδικό δίκτυο είναι παλαιό, φθαρμένο και
ανεπαρκές απέναντι στις ανάγκες της σημερινής εποχής, με αποτέλεσμα να
εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Επιπλέον, διέρχεται μέσα από τον
οικισμό των Σκούρτων, με δυσμενείς επιπτώσεις στην κυκλοφοριακή ικανότητα, την
οδική ασφάλεια αλλά και το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων (ηχορρύπανση,
ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λπ.).

Σκοπός είναι η παράκαμψη του οικισμού των Σκούρτων από
δυτικά, με συνολικό μήκος περίπου 2,15χλμ. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται δύο
τρισκελείς ισόπεδοι κόμβοι σύνδεσης της παράκαμψης με την υφιστάμενη οδό.


7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ (Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 92.125,67 €

Το παρόν έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης
συντήρησης και θέσης σε λειτουργία των Αντλιοστασίων Άρδευσης Κωπαΐδας
(συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών), στη
συντήρηση για την λειτουργία τους καθ’ όλη την αρδευτική περίοδο του 2015 και
στην φύλαξη έναντι κλοπών, δολιοφθορών κλπ και εποπτεία λειτουργίας των δύο
μεγαλύτερων (κεντρικής παροχής) αντλιοστασίων Μόρνου και Υλίκης.


8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑΣ (Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ),
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 205.000€

Το έργο έχει ως σκοπό την
αποκατάσταση της επισκεψιμότητας και την αισθητική βελτίωση του γεφυριού στον
χείμαρρο της Σκίτσας. Στην γέφυρα θα γίνουν χωματουργικές εργασίες εκβάθυνσης
της κοίτης του χείμαρρου για την ανάδειξη του γεφυριού, εργασίες υδροαμμοβολής
για τον καθαρισμό του από τις επιφανειακές εναποθέσεις ρύπων καθώς και εργασίες
αρμολογήματος για την αποκατάσταση της όψης του γεφυριού. Ακόμη θα γίνουν
εργασίες ενίσχυσης των χαλαρών πρανών και της ανάδειξης του γεφυριού,
τοποθέτηση φωτιστικού σώματος για τον φωτισμό του έργου, αλλά και σήμανση
αυτού.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο