Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

Τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη Δωρίδα και ορυχείου εξορύξεων στις Καρούτες

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 8 λεπτά

Οι εισηγήσεις
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για πράσινο φως των δύο έργων

Δύο σημαντικά θέματα επενδύσεων στη Δωρίδα έρχονται προς συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για να εγκριθούν και να προχωρήσει η υλοποίηση τους .

Πρόκειται για τα ορυχεία μεταλλείων στη περιοχή Καρούτες της Γκιώνας και η δημιουργία αιολικού πάρκου στη περιοχή Τολοφώνας.
Οι εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών επισημαίνουν τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Φορέας του έργου : «S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.»
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός της διαχείρισης των αποβλήτων της εκμετάλλευσης «ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ Β1-Β2- Δήμου Δωρίδος Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.Β3» Τ.Κ. Καρουτών

Το κοίτασμα Βλαχοθανάσης Β1-Β2-Β3 βρίσκεται στις εκμεταλλεύσεις του Νότιου Τομέα, στο Νομό Φωκίδας, στις νότιες υπώρειες του όρους Γκιώνα. Βρίσκεται σε απόσταση 1000 m βορειανατολικά από τις Καρούτες Δήμου Δωρίδος, σε υψόμετρο 1450 μ. Το κοίτασμα βρίσκεται βόρεια του κοιτάσματος Αγία Τριάδα Γ, του οποίου η εκμετάλλευση είναι υπόγεια.
Η εκμετάλλευση «ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ Β1-Β2-Β3» έλαβε έγκριση περιβαλλοντικών όρων το 2007,.

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η απόληψη θα είναι τόσο επιφανειακή (40.000 τόνοι) όσο και υπόγεια (500.000 τόνοι). Το επιφανειακό σκέλος έχει ξεκινήσει το 2008 και σήμερα έχει ολοκληρωθεί. Η απόληψη έγινε από το νέο χώρο επέμβασης έκτασης 9,016 στρ. ο οποίος θα εξυπηρετήσει και τις ανάγκες της υπόγειας εκμετάλλευσης , με την όρυξη της στοάς Σ2. Το υπόλοιπο μέρος του κοιτάσματος θα αποληφθεί με υπόγεια εκμετάλλευση από τη στοά Σ1255 της υπόγειας εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Αγία Τριάδα Γ, μέσω της οποίας θα διανοιχθεί η στοά Σ1.

Το κυριότερο έργο που θα κατασκευαστεί για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος «Βλαχοθανάσης Β1-Β2-Β3» είναι η στοά Σ.1 που ορύσσεται μέσα από την υπάρχουσα στοά Σ.1255. Οι εγκαταστάσεις της Σ.1255 θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της στοάς Σ.1, η οποία αποτελεί τη βασική στοά μεταφοράς μεταλλεύματος.

Οι εξωτερικές επεμβάσεις έγιναν στο βόρειο τμήμα , όπου βρίσκονται οι δύο εμφανίσεις βωξίτη που εξορύχτηκαν επιφανειακά. Εκεί κατασκευάστηκαν δυο δρόμοι , ένας ανηφορικός μήκους 250 μέτρων και ένας κατηφορικός μήκους 70 μέτρων. Ο ανηφορικός δρόμος προσπελαύνει τα υψηλότερα τμήματα της μεταλλοφορίας, τα οποία είναι τα πρώτα που απολήφθηκαν. Ο κατηφορικός δρόμος
προσπελαύνει τη θέση όρυξης τάφρου προσπέλασης (τραντσέρα) για την προσπέλαση των βαθύτερων τμημάτων της μεταλλοφορίας.

Μετά την όρυξη της τραντσέρας ακολούθησε η εξόφληση του επιφανειακού τμήματος. Η δημιουργία του στομίου της στοάς Σ.2 θα γίνει για την υπόγεια εκμετάλλευση που ακολουθεί. Η Σ.2 θα χρησιμεύσει ως στοά μεταφοράς ενός μέρους των αποθεμάτων και η πλατεία φόρτωσης μεταλλεύματος θα δημιουργηθεί με κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου της εκσκαφής.
Από την όρυξη της τραντσέρας προέκυψαν περίπου 6.000 m3 χαλαρά στείρα που αποτέθηκαν ήδη στα υψηλότερα τμήματα της εκσκαφής της εξοφλημένης πλέον επιφανειακής εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της υπόγειας εκμετάλλευσης θα ορυχθούν περίπου 2.200 μέτρα στείρων στοών, που αντιστοιχούν σε όγκο 75.000 m3 χαλαρών στείρων (ασβεστολιθικό υλικό) με απόθεση εντός της εκσκαφής παλιών επιφανειακών εξορύξεων «Αγ. Τριάδα Α, Γ, Δ, Ε – Απόσκιο 2».

ΙIΙ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την χημική σύσταση των συγκεκριμένων αποβλήτων δεν υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των εδαφών από την απόθεση των στείρων ασβεστολιθικών αποβλήτων. Πριν την έναρξη των εργασιών απόθεσης των εξορυκτικών αποβλήτων σε νέους επιφανειακούς χώρους, γίνεται συλλογή και αποθήκευση του επιφανειακού εδάφους, το οποίο στη συνέχεια τοποθετείται πάνω στα στείρα προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάστησης.

Ο χώρος απόθεσης και εγκατάστασης των στείρων πρέπει να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλής μακροπρόθεσμα. Οι αποθέσεις των στείρων να σχεδιάζονται έτσι ώστε να σχηματίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο μεγαλύτερες επίπεδες επιφάνειες που ευνοούν τις φυτεύσεις, ενώ τα πρανή των αποθέσεων να έχουν μικρές κλίσεις ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα διάβρωσης και να διευκολύνεται η βλάστηση. Επίσης από τις αποθέσεις των εξορυκτικών αποβλήτων δεν θα πρέπει να επηρεάζονται τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής.

Τα προτεινόμενα είδη φυτεύσεων και οι εργασίες φύτευσης και συντήρησης περιγράφονται στη μελέτη περιβαλλοντικών όρων και αποκατάστασης της εν λόγω εκμετάλλευσης. Η επιφάνεια απόθεσης μετά τη διαδικασία των φυτεύσεων θα περιφραχθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία των παρεμβάσεων καθώς και η γενικότερη προστασία του χώρου.

ΙV. ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
O χώρος εκμετάλλευσης «Βλαχοθανάσης Β1-Β2-Β3» και ο χώρος απόθεσης της Αγ. Τριάδας περιλαμβάνονται εντός του Δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Όρος Γκιώνα» με κωδικό «GR2450002».

V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Προς την υπηρεσία δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις για την παραπάνω δραστηριότητα από ενδιαφερόμενους φορείς ή πολίτες.
Μετά τα παραπάνω προτείνουμε να εκφράσετε θετική γνώμη, για την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της εκμετάλλευσης «ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ Β1-Β2-Β3» της «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» που αφορά στην με αρ. πρωτ. οικ. 175552/4897/19-12-07

2ο ΘΕΜΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,4 ΜW της εταιρείας «E.D.F E.N. GREECE A.E. & ΣΙΑ – Φ ΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» στη θέση «Τρεις Βρύσες-Κάτω Λακκώματα- Δημούλη- Μαραθάκια» Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Επωνυμία Φορέα έργου : E.D.F E.N. GREECE A.E. & ΣΙΑ – ΦΩΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.
Η παρούσα ΜΠΕ αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,4 MW, στη θέση «Τρεις Βρύσες – Κάτω Λακκώματα- Δημούλη – Μαραθάκια» Δήμου Δωρίδος Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Για το συγκεκριμένο έργο έχει εκδοθεί η αρ. 1418/2010 άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ.
Οι ανεμογεννήτριες χωροθετούνται σε κορυφογραμμή μήκους περίπου 3.500 μ. και μέσου υψομέτρου 650 μ. Για τις εγκαταστάσεις του ΑΠ απαιτείται έκταση περίπου 2,5 στρ.

Η θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται σε απόσταση 2 χλμ δυτικά της Τολοφώνας, 5 χλμ δυτικά της Ερατεινής. Ο πλησιέστερος οικισμός είναι ο Άγιος Νικόλαος 2,5 χλμ .περίπου νοτιοδυτικά και η Καλλιθέα 3 χλμ βορειοδυτικά.
Ο χώρος που θα γίνει η εγκατάσταση των Α/Γ χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση. Το έδαφος είναι ημιβραχώδες και επικρατεί θαμνώδης βλάστηση. Η πρόσβαση στο Αιολικό πάρκο θα γίνει μέσω της υφιστάμενης οδού που καταλήγει στον οικισμό Καλλιθέας με κατεύθυνση νοτιοανατολική. Επίσης για τις ανάγκες του έργου και για την πρόσβαση σε κάθε Α/Γ θα κατασκευαστεί οδικό δίκτυο μετά από έγκριση της οριστικής χάραξης από το Δασαρχείο.

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
Θα κατασκευαστούν επτά (7) ανεμογεννήτριες ισχύος 2.300 KW η καθεμία, θα διαθέτουν πτερωτή τριών (3) πτερυγίων διαμέτρου με ακτίνα περιστροφής 41 μ. και ύψος 80 μ.

Πρόκειται για σύγχρονες μηχανές οριζόντιου άξονα με σύστημα ελέγχου της κλίσης των πτερυγίων και ενεργό σύστημα προσανατολισμού που στρέφει τον δρομέα με μέτωπο ανάντη στην κατεύθυνση του πνέοντος ανέμου. Στη θέση κάθε Α/Γ θα διαμορφωθεί πλατεία εγκατάστασης μέγιστων διαστάσεων 50 Χ 55 μ.

Για τις ανάγκες λειτουργίας του ΑΠ θα κατασκευαστεί οικίσκος ελέγχου, συνολικού εμβαδού 80 μ², όπου θα στεγάζεται ο κεντρικός πίνακας Μ.Τ, το δωμάτιο ελέγχου και επικοινωνιών.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το ΑΠ, θα μεταφέρεται μέσω αποκλειστικού δικτύου μέσης τάσης (20 KV), σε νέο Υ/Σ (20/150 KV), ο οποίος θα κατασκευαστεί στη ζώνη όδευσης της γραμμής μεταφοράς 150 KV διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου Ναύπακτος – Αλουμίνιο του ΑΔΜΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ).

Για τη σύνδεση του ΑΠ με το νέο Υ/Σ (20/150 KV), θα απαιτηθεί κατασκευή δικτύου
διασύνδεσης. Το αποκλειστικό δίκτυο θα είναι εναέρια γραμμή Μέσης Τάσης (ΜΤ), διπλού κυκλώματος. Η γραμμή μέσης τάσης θα οδεύει κατά μήκος υφιστάμενων οδών μέχρι τον Υ/Σ (20/150KV) και το συνολικό μήκος της 6,5 περίπου χλμ. Το τελευταίο τμήμα του δικτύου ΜΤ, επειδή διασταυρώνεται με την εθνική οδό Πατρών-Λαμίας, για 500 μ. περίπου, θα είναι υπόγειο διπλό κύκλωμα καλωδίων XLPE 3X240 mm² που θα οδεύει στις παρυφές του υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου.

Για την ικανοποίηση των αναγκών που αφορούν στη σύνδεση του ΑΠ με το Σύστημα, απαιτείται η κατασκευή ενός πλήρως τηλεχειριζόμενου και τηλε-εποπτευόμενου Υ/Σ 20/150KV.

Για την προσέγγιση στο ΑΠ θα χρησιμοποιηθεί η Εθνική Οδός Πατρών-Λαμίας και τοπικοί δασικοί χωματόδρομοι. Τόσο στην άσφαλτο, όσο και στους χωματόδρομους θα απαιτηθούν μικρής κλίμακας σημειακές παρεμβάσεις (διαπλατύνσεις ή χώροι ελιγμών) σε υφιστάμενες στροφές, για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς των Α/Γ. Από την Εθνική Οδό, τα οχήματα θα κατευθυνθούν στις δασικές οδούς προς τη θέση του ΑΠ σε σημείο μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Αγίου Νικόλαου.

Οι διαπλατύνσεις θα γίνουν με γνώμονα την ασφαλή μεταφορά του εξοπλισμού, τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο περιβάλλον και τη μικρότερη αναστάτωση στις τοπικές συγκοινωνίες. Στους υφιστάμενους αγροτικούς και δασικούς δρόμους που θα χρησιμοποιηθούν θα γίνουν βελτιώσεις, κυρίως σε ότι αφορά το οδόστρωμα αυτών, το οποίο θα εξομαλυνθεί και θα διαστρωθεί με χαλίκι (3Α) πάχους περίπου 10 cm.

Οι δρόμοι αυτοί έχουν συνολικό μήκος περίπου 4.422 m. Η διάνοιξη της νέας οδοποιίας για την σύνδεση των Α/Γ, έχει συνολικό μήκος περίπου 5.486 m. Το μέσο πλάτος των νέων οδών θα είναι 5 m, η μέγιστη κλίση 16% και η ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 28 m. H κατασκευή της θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις δασικές οδούς Γ΄ Κατηγορίας.

ΙΙI. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Οι βασικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο τοπίο κατά κύριο λόγο οφείλονται :
– στην οπτική παρουσία του Α/Π στο τοπίο
– στη διαμόρφωση της επιφάνειας στις θέσεις εγκατάστασης των Α/Γ αλλά και στα έργα οδοποιίας
– στην κατασκευή άλλων συνοδών έργων όπως Υ/Σ, οικίσκοι κ.λ.π.
– στην καταστροφή βλάστησης από τις επεμβάσεις
– στον παραγόμενο θόρυβο
– Από την εγκατάσταση του Α/Π είναι αναπόφευκτη η αλλοίωση της έκτασης και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο στάδιο αποκατάστασης του χώρου.

Οι εκσκαφές θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και τα προϊόντα εκσκαφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν επιτόπου να μεταφερθούν σε επιλεγμένη τοποθεσία χωρίς να επηρεαστούν άλλες περιβαλλοντικές παράμετροι, όπως ροή υδάτων, δασικές εκτάσεις και γενικά να αποφευχθεί κάθε αλλοίωση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα χωματουργικών εργασιών που θα χρησιμοποιηθούν επιτόπου, θα πρέπει να διαστρωθούν κατάλληλα, ώστε τελικά η επέμβαση να περιοριστεί στο χώρο πάκτωσης των ανεμογεννητριών και στις οδοποιίες του πάρκου.

Επίσης κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τις εργασίες κατασκευής όπως απομάκρυνση στερεών αποβλήτων από υλικά συντήρησης των οχημάτων, των μηχανημάτων κ.λ.π., και κάθε είδους απορριμμάτων, προστασία του εδάφους και των υδάτινων πόρων από υγρά απόβλητα, νερά απόπλυσης, λιπαντικά, καύσιμα ορυκτέλαια κ.α. των οποίων η διαχείριση θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την αποφυγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης (σκόνη, αέρια σωματίδια κ.α.) καθώς και για τον θόρυβο κατά την λειτουργία των εργοταξίων ώστε να μην υπερβαίνονται τα επιτρεπτά όρια θορύβου.

Για οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες που απαιτούνται από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Θα πρέπει να γίνουν εργασίες προστασίας των πρανών από διάβρωση, φυτεύσεις και συντηρήσεις των φυτικών ειδών για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου από τις επεμβάσεις κατά την κατασκευή του έργου, μετά από τη σύνταξη ειδικής δασοτεχνικής μελέτης και μετά από έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Κατά τη φάση λειτουργίας, πέραν της αναπόφευκτης αισθητικής παρέμβασης στο τοπίο από την εγκατάσταση των Α/Γ και λοιπών έργων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (μέτρα για αποφυγή ρύπανσης από στερεά και υγρά απόβλητα, προστασία του κοινού από τις ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις, πρόβλεψη αντικεραυνικής προστασίας κ.λ.π.).

Όσον αφορά στην παραγωγή θορύβου, το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί εν μέρει με την χρήση σύγχρονων ανεμογεννητριών νέας γενιάς που είναι πιο αθόρυβες. Επίσης καθοριστικό ρόλο παίζει η απόσταση των ανεμογεννητριών από οικισμούς. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα όχλησης από το θόρυβο, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετρήσεις θορύβου στην περιοχή για να εντοπισθούν τα αίτια και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

ΙV. ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τμήμα του Α.Π. εμπίπτει σε περιοχή του δικτύου προστασίας της φύσης Natura 2000 με κωδικό GR 2450004 (Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο έως Ιτέα).

V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Προς την υπηρεσία δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις για την παραπάνω δραστηριότητα από ενδιαφερόμενους φορείς ή πολίτες. Μετά τα παραπάνω προτείνουμε να εκφράσετε θετική γνώμη, για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,4 ΜW της εταιρείας «E.D.F E.N.
GREECE A.E. & ΣΙΑ – Φ3ΚΙΔΑ 4 Ε.Ε.» στη θέση «Τρεις Βρύσες – Κάτω Λακκώματα – Δημούλη – Μαραθάκια » Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο