Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚH Ποια προσόντα απαιτούνται και ποια δικαιολογητικά, για τους 4.000 που θα προσληφθούν συνολικά. Οι αιτήσεις από 5 έως 23 Σεπτεμβρίου.

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 11 λεπτά

Διαγωνισμό πραγματοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα για την κάλυψη 4.000 θέσεων πυροσβεστών πενταετούς θητείας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι προετοιμάζονται εντατικά, τόσο για την υποβολή των αιτήσεών τους, που πρέπει να τις υποβάλλουν από 5 έως 23 Σεπτεμβρίου, στις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής σε 21 πόλεις όσο και για τα αγωνίσματα που θα είναι η τελευταία δοκιμασία που θα κρίνει την πρόσληψη όσων περάσουν στις προηγούμενες.

Προς το παρόν η προσοχή όλων συγκεντρώνεται στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, που είναι απαραίτητο να υποβληθούν μαζί με την αίτηση.

Η μάχη κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού θα δοθεί με βάση τα τυπικά προσόντα και τα κριτήρια πρόσληψης. Στον διαγωνισμό αυτό δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις.

Άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο διαγωνισμός αφορά δύο μεγάλες κατηγορίες υποψηφίων ως εξής:

• Τις 600 θέσεις θα διεκδικήσουν άνδρες και γυναίκες που είναι απόφοιτοι Λυκείου, έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος, έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1.70 και οι γυναίκες 1.65.

Και σε αυτή, όμως, την κατηγορία υπάρχει υποδιαίρεση. Το 60% των 600 θέσεων, δηλαδή 360, θα καταλάβουν όσοι έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας και άνω. Το 40%, δηλαδή 240 θέσεις, θα καταλάβουν υποψήφιοι χωρίς άδεια οδήγησης Γ’.

• Η δεύτερη κατηγορία που θα καλύψει τις 3.400 θέσεις είναι οι εποχικοί πυροσβέστες. Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Γυμνασίου και η ηλικία που ζητείται γι’ αυτούς είναι μέχρι 45 ετών, εκτός από μια περίπτωση που λόγω μεγάλης προϋπηρεσίας αυξάνεται ως το 56ο έτος.

Πάντως, όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε κάθε μία από τις καθορισμένες Υπηρεσίες ορίζεται από τον Διοικητή επιτροπή από υπηρετούντες υπαλλήλους με έργο την παραλαβή των δικαιολογητικών.

Οι επιτροπές προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Παραδίδουν στους υποψηφίους ένα έντυπο αίτησης και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να το συμπληρώσουν ιδιοχείρως και να το υποβάλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

β. Ελέγχουν τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.

γ. Μετρούν το ανάστημα μόνο στην περίπτωση των υποψηφίων ιδιωτών και συντάσσουν σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία ιδιώτης υποψήφιος αμφισβητεί το βεβαιωθέν ανάστημα, υποβάλλει αυθημερόν στην ίδια Υπηρεσία αίτηση συμμετοχής, αίτηση για νέα αναστημομέτρηση. Στη συνέχεια, η αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών επιτροπή υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση αναστημομέτρησης στον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης, με μέριμνα και ευθύνη του τελευταίου διενεργείται νέα αναστημομέτρηση για την άρση της αμφισβήτησης.

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προκήρυξη, είναι:

• Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων

• Υγειονομικές εξετάσεις, από τις οποίες όσοι κριθούν κατάλληλοι για την Πυροσβεστική δεν συνεχίζουν και επανεξέταση δεν προβλέπεται.

• Ψυχοτεχνικά τεστ για τους υποψηφίους της πρώτης κατηγορίας.

• Αθλητικές δοκιμασίες για την πρώτη κατηγορία.

Οι διευθύνσεις για υποβολή αιτήσεων

• Αθήνα (Λεωφόρος Γ. Γεννηματά πρώην Τιτάν έναντι Θριασίου Νοσοκομείου Μαγούλα Αττικής)
• Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46)

• Κομοτηνή (εντός βιομηχανικής περιοχής)

• Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
• Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
• Λάρισα (οδός Ιωαννίνων 96)
• Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3)
• Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)

• Λαμία (οδός Νέτσου 4)
• Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)

• Μυτιλήνη (1ο χλμ. Μυτιλήνης -Θερμής περιοχή Καρά – Τεπέ)
• Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5)
• Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)
• Χίος (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
• Σάμος (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
• Λήμνος (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
• Ρόδος (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)

• Κως (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)

• Ζάκυνθος (οδός Αεροδρομίου)
• Αργοστόλι (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)

• Λευκάδα (περιοχή Μεγάλη Βρύση)

Υποψήφιοι για τις 3.400 θέσεις

Ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται Ελληνες πολίτες με την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:

α) Έλληνες πολίτες που είχαν την ιδιότητα πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και

β) Έλληνες πολίτες που είχαν την ίδια ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Το ανώτατο όριο ηλικίας των εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέρα από τις προαναφερόμενες.
Προσόντα για τις 600 θέσεις

Οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν τις 600 θέσεις που έχουν οριστεί για πολίτες, με εποχικούς πυροσβέστες, πρέπει:

• Να είναι Eλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

• Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού, δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος 1982 μέχρι και το έτος 1992.

• Να είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο, οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

• Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1. Όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά προτίμηση στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών), στην προεδρική Φρουρά ή ως έφεδροι Αξιωματικοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.

• Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65μ.

• Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του Πυροσβεστικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά, ανάλογα με τα προσόντα των υποψηφίων

Εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν κατά περίπτωση:

1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι:

α) έχουν υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή

β) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι Αξιωματικοί ή

γ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση.

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας “Ειδικός Δασικής Προστασίας”.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ’ και άνω.

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης.

7. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

8. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διοικήσεις για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, τον δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και τον δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή τους αδέλφια.

9. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, στην οποία φαίνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν.

10. Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες είχαν εργαστεί με την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού.

11. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να φαίνεται α) ότι είναι εθελοντής κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού β) τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία είχε την ιδιότητα του εθελοντή.

Τα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ταξινομημένα ως εξής:

Α. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους:

• Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

• Παράβολο 15 ευρώ που εκδίδεται από ΔΟΥ, αλλιώς η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις). Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβάλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι

– Eχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα,

– Τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή,

– Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα πρόσληψης,

– Για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως Ικανοί Κατηγορίας Ι1, δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, και

– Συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτησή τους στοιχείων.

B. Μόνο για τους υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες:

• Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης στην οποία να εμφαίνεται ότι

– Είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 ή

– Είχαν την ως άνω ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.

• Ειδικότερα για όσους έχουν ηλικία άνω των 45 ετών, και έχουν αντικειμενική αδυναμία δήλωσης Ικανότητας Ι1, το αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα διακρίβωσης της κατηγορίας από αρμόδια, ειδική για τον σκοπό αυτό, Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο