Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

¨ΑΜΑΡΤΩΛΕΣ¨ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ! Σκληρές δηλώσεις Κοκμοτού-Καραχάλιου για το βίο & πολιτεία των πρώην Δήμων

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 7 λεπτά

Του  Παύλου Δωριάδη

Αμαρτωλές και ανήθικες ήταν πάρα πολλές αναθέσεις έργων που έκαναν στη διάρκεια της θητείας τους οι προηγούμενες δημοτικές αρχές των 4 Δήμων της Δωρίδας.

Τις βαριές αυτές καταγγελίες έκαναν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας Θανάσης Κοκμοτός και Δημήτρης Καραχάλιος, που συμμετείχαν στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια , ο πρώτος στο Δήμο Λιδωρικίου(διετέλεσε και Αντιδήμαρχος αλλά παραιτήθηκε) και ο δεύτερος στο Δήμο Τολοφώνας.

Σκόρπιζαν ανύπαρκτα χρήματα , τόνισαν , μέχρι τις τελευταίες ημέρες της θητείας τους, με αποτέλεσμα σήμερα ο Δήμος να έχει περιορισμένες δυνατότητες για έναν αξιόλογο προϋπολογισμό , αφού πληρώνουμε αμαρτίες του παρελθόντος.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης στην εισήγησή του τόνισε ότι προωθούμε μια νέα φιλοσοφία σε όλα τα πράγματα του Δήμου , όπως υποσχεθήκαμε και απαιτούν οι πολίτες της Δωρίδας.

Στην Οικονομική Επιτροπή συμμετέχουν οι :
Καπεντζώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
Κουτσούμπας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος
Καραχάλιος Δημήτριος, Μέλος
Κοκμοτός Αθανάσιος, Μέλος
Τριανταφύλλου Χρήστος, Μέλος
Χαραλάμπους Εμμανουήλ, Μέλος

Στη γενική εισήγησή του ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι :

* Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης(Ε.Π.Δ) και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.

* Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

* Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

* Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

* Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

* Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

* Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

* Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενωμένων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών”.

* Για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2011.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Κώστας Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου με θέμα το τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό του Δήμου Δωρίδος, έτους 2011 , κατά την οποία έγινε γόνιμος διάλογος μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Για το τεχνικό πρόγραμμα ψήφισαν, σε σύνολο 25 , 16 υπέρ και 10 λευκά ενώ για τον προϋπολογισμό 24 υπέρ και 2 λευκά.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στη συνεδρίασή της στις 18 Απριλίου, σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή.

Επιπρόσθετα η Εκτελεστική Επιτροπή:

* Συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

* Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ’ όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Κουτσούμπας στην τοποθέτησή του εξέφρασε την αντίρρησή του σχετικά:

– με την εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα έργων που ανατέθηκαν από τους πρώην Δήμους τα οποία είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν και εκκρεμεί η εξόφλησή τους γιατί δεν προκύπτει από καμία διάταξη τέτοια υποχρέωση παρά μόνο για εγγραφή των νέων έργων που προγραμματίζει ο Δήμος για το 2011.

– με τις εγγραφές με τίτλο «υποχρεώσεις παρελθόντων ετών χωρίς παραστατικά» για το λόγο ότι δεν προσδιορίζουν τίτλο έργου ή δαπάνη και δεν αφορούν νέα έργα.

Σε ότι αφορά τα έργα ανά δημοτική ενότητα , τόνισε ο κ. Κουτσούμπας ,αυτά θα έπρεπε να περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των προβλεπόμενων σε κάθε χωριό εργασιών (από τις προτάσεις των Προέδρων), και τοποθεσία εκτέλεσής του.

Το 63,5% των νέων έργων, ανέφερε, έχουν υπολογιστεί στο όριο της ανάθεσης .

Στο σημείο αυτό δόθηκαν επεξηγήσεις από τον Πρόεδρο και λοιπά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που είπαν ότι έχει εφαρμοστεί η ομαδοποίηση ομοειδών έργων ανά δημοτική ενότητα προκειμένου να αποφευχθεί η κατάτμηση και η λύση των μικροαναθέσεων, για το προφανές όφελος ενώ θα επακολουθήσει σχετική μελέτη από τους μηχανικούς του Δήμου, η οποία θα συμπεριλάβει και τις προτεραιότητες που έχουν θέσει οι Πρόεδροι των χωριών.

Στη συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας επισήμανε ότι δεν έχουν προβλεφθεί αναπτυξιακά έργα π.χ. διαδημοτική οδοποιία (δρόμος Λιδωρίκι – Ευπάλιο), δεν εν έχει προβλεφθεί δαπάνη για Δημαρχείο και δεν αναφέρεται το ποσό ΣΑΤΑ που αντιστοιχεί σε κάθε χωριό.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε ότι έργα όπως ο δρόμος Λιδωρίκι – Ευπάλιο δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Δωρίδος αλλά της Περιφέρειας.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Χρήστος Τριανταφύλλου διατυπώνοντας τις εξής παρατηρήσεις:

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2011 είναι απογοητευτικό, δεν θα πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος μ’ αυτό τον τρόπο, με μικροεργάκια δηλαδή κλπ. και να είναι μόνο αυτή η κατεύθυνσή του. Αυτού του είδους η προσπάθεια δεν οδηγεί πουθενά.

Τα προτεινόμενα έργα έχουν υπολογιστεί στο ποσό κάτω του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου.

Αν και χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεις – διευκρινίσεις, τόνισε, η ουσία είναι ότι ο Δήμος Δωρίδος θα έπρεπε σ’ αυτό το προσχέδιο να προτάξει τις εξής κατευθύνσεις:

1. Υποδομές
2.Αναπτυξιακή κατεύθυνση, ώστε να κρατηθεί ζωντανή η περιοχή (που δόθηκε και ως προεκλογική υπόσχεση). Θα έπρεπε να έχει γίνει πρόβλεψη στους τομείς που απασχολείται ο πληθυσμός της περιοχής (κτηνοτροφία – αλιεία κλπ.)

3. Κοινωνική κατεύθυνση.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στην τοποθέτησή του ο Αντιδήμαρχος Κώστας Αντωνόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η νέα Δημοτική Αρχή έχει μια άλλη φιλοσοφία για την εκτέλεση των έργων, που είναι η ομαδοποίησή τους σε ενιαία έργα, προκειμένου να εκτελεστούν με διαδικασίες διαγωνισμών και όχι της κατάτμησής τους σε μικρά ομοειδή έργα.

Παράδειγμα, έργα υδρεύσεων, ανά δημοτική ενότητα, που να περιλαμβάνουν ομοειδή έργα σε πολλές τοπικές κοινότητες, τη σύνταξη τεχνικών μελετών από τους μηχανικούς του Δήμου, τη συνεργασία της Οικονομικής Επιτροπής ,των μηχανικών και των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, ώστε να έχουμε ακριβή στοιχεία κόστους των έργων για να μην εγγράφονται στον προϋπολογισμό πλασματικές πιστώσεις.

Δίνουμε προτεραιότητα, τόνισε ο κ. Αντωνόπουλος, στις δαπάνες για την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου π.χ. αγορά προγραμμάτων – εφαρμογών για τη διαχείριση αποθηκών, κίνηση οχημάτων κλπ., προμήθεια Η/Υ κλπ.

Επίσης την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου, την οργάνωση των υπηρεσιών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, τη μελέτη ευρυζωνικότητας κλπ., διότι αν δεν οργανωθούν καλά οι υπηρεσίες και δεν αποκτήσουν ενιαία και τυποποιημένη αντίληψη δεν θα παράξουν το αναμενόμενο έργο ώστε να εξυπηρετούνται οι δημότες και να εκτελούνται σωστά οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Δήμου.

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ: ΑΝΗΘΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Μετά πήρε το λόγο ο Δημήτρης Καραχάλιος που τόνισε μεταξύ άλλων ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού λόγω της διαμορφωμένης κατάστασης (έλλειψη χρημάτων- οφειλές των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν στο Δήμο Δωρίδος) προσπαθεί να ξεκινήσει ένα νοικοκύρεμα. Η πραγματικότητα είναι ότι ακολουθείται μια άλλη φιλοσοφία, αυτή της καταφυγής σε δημοπρασίες (ομαδοποίηση ομοειδών έργων) και όχι σε μικροαναθέσεις, με σκοπό τη διαφάνεια και πιο μεγάλο έργο.

Σε ότι αφορά τα συνεχιζόμενα έργα, είναι απαράδεκτο και όχι ηθικά σωστό το γεγονός με τη σωρεία αναθέσεων το Δεκέμβριο του έτους 2010. Παρότι έληγε η θητεία τους και θα αναλάμβανε ο νέος Καλλικρατικός Δήμος τεράστια υποχρέωση και παρότι γνώριζαν από το καλοκαίρι ότι δεν θα λάβουν το αναμενόμενο ποσό ΣΑΤΑ, εκείνοι προχωρούσαν σε ανοίγματα χωρίς την εξασφάλιση των χρημάτων για την πληρωμή τους. Αποτέλεσμα ο φτωχός προϋπολογισμός που προτείνουμε σήμερα.

Σε ότι αφορά τις προτάσεις των Προέδρων έχουν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό με ανέφικτη την υλοποίηση όλων των προτεινόμενων έργων.

Θα ήταν ευχής έργο να υπάρχουν περισσότερα έσοδα για καλύτερο έργο, είπε, ενώ
συμφώνησε με τις προτεραιότητες που έθεσε ο κ. Τριανταφύλλου.

ΚΟΚΜΟΤΟΣ: ΑΜΑΡΤΩΛΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Θανάσης Κοκμοτός στην τοποθέτησή του συμφώνησε με τον κ. Καραχάλιο, επισημαίνοντας ότι τα νέα έργα που συμπεριλήφθηκαν ήταν προτάσεις των Προέδρων που ρωτήθηκαν σχετικά.

Σε ότι αφορά τα οφειλόμενα έργα, ανέφερε, η κατάσταση ξεφεύγει από την ηθική της διάσταση και σε ότι αφορά αυτά που ο ίδιος έχει ελέγξει, έχει κάνει σχετική πρόταση. Για τις αναθέσεις του Δεκεμβρίου 2010 , είπε ότι δεν επρόκειτο για αναγκαία ή επείγοντα χαρακτήρα, έργα. Μάλιστα ανέθεταν, παρότι υπηρεσιακοί παράγοντες τους είχαν προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχουν χρήματα και παραλάμβαναν έργα χωρίς να τα ελέγχουν. Ανάρμοστη νοοτροπία. Τα έργα αυτά ήταν φωτογραφικά – ατομικά έργα σε ιδιοκτησίες (π.χ. πετρόχτιστες σκάλες μέσα σε ιδιοκτησίες). Αμαρτωλές απευθείας αναθέσεις έργων, χωρίς πραγματική ανάγκη. Βιομηχανία εξυπηρετήσεων. Έργα ενιαία και αδιαχώριστα π.χ. μια ενιαία μάντρα, τα διασπούσαν.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: ΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΧΡΕΗ

Ακολούθησε η τοποθέτηση του  Μανώλη Χαραλάμπους που είπε τα εξής:

Κατά την κατανομή των νέων έργων λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις των Προέδρων. Φτωχός ο προϋπολογισμός λόγω των πολλών οφειλών, λόγω αναθέσεων –δημοπρατήσεων χωρίς τις αντίστοιχες πιστώσεις. Αν ήταν διαφορετικά, τώρα θα είχαμε περισσότερα χρήματα να τα διαθέσουμε σε πραγματικές ανάγκες.

Είναι αλήθεια πως όταν δεχθήκαμε να ¨υλοποιήσουμε¨ τον Καλλικράτη δεν γνωρίζαμε τα προβλήματα με τις οφειλές κλπ. και γενικά δεν μπορούσαμε να μην έχουμε όραμα (αυτά σχετικά με τις προεκλογικές μας υποσχέσεις που προαναφέρθηκαν οι συνάδελφοι).

Σχετικά με το Δημαρχείο , θα έπρεπε να έχει γίνει προετοιμασία, από τον προηγούμενο Δήμαρχο (ενοικιάσεις κλπ.).

Όταν θα ξεπεραστούν τα βασικά λειτουργικά θέματα – προβλήματα θα μπορούμε να μιλάμε για σύνταξη προϋπολογισμού σε άλλη βάση.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαλογική συζήτηση , ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να ψηφίσει τις εισηγητικές προτάσεις που αποφάσισε κατά πλειοψηφία.

Μειοψήφησαν τα μέλη Χρήστος Τριανταφύλλου για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και ο Κωνσταντίνος Κουτσούμπας που ψήφισε υπέρ των λειτουργικών δαπανών και των αμοιβών των υπαλλήλων αλλά κατά σε όλα τα υπόλοιπα σκέλη του προϋπολογισμού γιατί τα θεωρεί πρόχειρα , δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν διακρίνει καμία αναπτυξιακή πρόταση.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο