Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Διαφήμιση -

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ

- Διαφήμιση -

Χρόνος ανάγνωσης: 11 λεπτά

Του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου *                                              ΑΡΘΡΟ

Υπηρετώντας πιστά τη βασική μας αρχή, ότι «ο Πολίτης πρέπει να είναι κάθε μέρα Πολίτης και όχι απλός ψηφοφόρος κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια», παρουσιάζουμε στο σημερινό μας άρθρο τα βασικά στοιχεία του «Συστήματος Διακυβέρνησης του Δήμου Δωρίδος», που αποτελεί συνέχεια προηγούμενης δημοσίευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Δημοτών σχετικά με τις διατάξεις του νέου Νόμου για την Αυτοδιοίκηση «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Είναι διαπιστωμένο ότι ο ενημερωμένος Πολίτης είναι και υπεύθυνος Πολίτης και κατά κανόνα συμβάλλει δημιουργικά στα δημοτικά δρώμενα, ανεξάρτητα από την όποια προτίμησή του στις Δημοτικές εκλογές.

-- Διαφήμιση --

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Βασική αρχή του νέου Νόμου είναι η οριοθέτηση των σχέσεων μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων και των Περιφερειών και διευκρινίζεται ότι μεταξύ τους δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας με βάση το Νόμο, κοινές συμφωνίες και δράσεις.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Σύμβουλοι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, πριν από την εγκατάσταση και ανάληψη των καθηκόντων τους από την 1η Ιανουαρίου 2011, δίνουν τον ακόλουθο όρκο σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της έδρας του Δήμου. «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους Νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Αιρετός που δεν δίνει τον παραπάνω όρκο εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του. Η διαδικασία της ορκωμοσίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : αρμοδιότητες και υποχρεώσεις

Ο Δήμαρχος είναι στο επίκεντρο του συστήματος διακυβέρνησης επειδή αφενός είναι ο προϊστάμενος του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου και αφετέρου είναι ο ηγέτης της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης που καθορίζει με την ευρεία πλειοψηφία που της δίνει το εκλογικό σύστημα την πορεία του Δήμου, διαμέσου των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες του Δημάρχου είναι οι εξής:

  Εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή
  Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων των παραπάνω οργάνων συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος
  Ορίζει του Αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της
  Είναι Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου
  Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών
  Υπογράφει τις συμβάσεις του Δήμου
  Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου
  Εκδίδει τα πιστοποιητικά των Δημοτών
  Συνιστά ομάδες εργασίας για θέματα του Δήμου
  Υποχρεούται να δηλώνει κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με τα θέματα του Δήμου
  Υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή προφορικώς στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα
  Υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
  Δεν επιτρέπεται να απουσιάσει περισσότερο από 30 ημέρες συνολικά το χρόνο, χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Για εξαιρετικούς λόγους η άδεια μπορεί να παρατείνεται μέχρι 3 μήνες με άδεια του Συμβουλίου
  Είναι υποχρεωμένος να κατοικεί στο Δήμο
  Αποφασίζει αυτός για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος των συμφερόντων του Δήμου από την αναβολή λήψης απόφασης των επιτροπών αυτών.
  Σε περίπτωση που τα ιδιωτικά συμφέροντα του Δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του Δήμου, ο Δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα καθήκοντά του ασκούνται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο την 2α Ιανουαρίου πρώτη Κυριακή του 2011 ή αν απαιτηθεί την επόμενη Κυριακή 9 Ιανουαρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται αναλυτικά στο Νόμο.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται πάντοτε σύμβουλος της πλειοψηφίας,
Αντιπρόεδρος εκλέγεται σύμβουλος από τον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας.
Γραμματέας από τον τρίτο συνδυασμό της μειοψηφίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αρμοδιότητες

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο αποφασιστικό όργανο του Δήμου για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Ενδεικτικά έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν με Νόμο στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Συμβούλιο μεταβίβασε την αρμοδιότητα σε επιτροπή του

  Εκφράζει τις θέσεις του για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όταν οι δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του
  Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές
  Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του
  Ένα μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών αποφασίζει μόνο για θέματα εκτάκτων περιπτώσεων εξαιρετικά επειγόντων και απρόβλεπτων αναγκών
  Μπορεί να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Επίσης ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική ή η Επιτροπή Ποιότητας ζωής. Επίσης όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ή το σύνολο των μελών της μειοψηφίας με γραπτή αίτηση που θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η πρόσκληση για συνεδρίαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρείς (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Στις συνεδριάσεις προσκαλείται ο Δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ειδικά θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες Κοινότητες και μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ : αρμοδιότητες και υποχρεώσεις

Είναι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο Δήμαρχος μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στους Αντιδημάρχους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλη και κατά τόπο.

Οι κατά τόπο αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσοτέρων δημοτικών ενοτήτων (είναι οι σημερινοί Δήμοι Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνος), ενώ οι καθ ύλη ασκούνται σε όλο το Δήμο. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων σύμφωνα με τον πληθυσμό του Δήμου Δωρίδας ορίζεται σε τέσσερις (4).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: σύσταση και αρμοδιότητες

Στο Δήμο μας συνιστάται Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος και οι τέσσερις Αντιδήμαρχοι. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς, καθώς και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή αρχίζει να λειτουργεί μετά τον ορισμό των Αντιδημάρχων.

Οι αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

  Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
  Συντονίζει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την εκτέλεσή του
  Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του
  Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιό του, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης στην Οικονομική Επιτροπή
  Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού
  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιών
  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, την έκδοση Οδηγού του Δημότη με πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου, το σχέδιο κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και τον κανονισμό διαβούλευσης
  Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με αυτά της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
  Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συγκρότηση και αρμοδιότητες

Η Οικονομική Επιτροπή διαδέχεται την «δημαρχιακή επιτροπή», είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο και από έξι (6) μέλη Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Τα πέντε (5) μέλη συμπεριλαμβανομένου και του Πρόεδρου προέρχονται από την πλειοψηφία και τα δύο (2) από την μειοψηφία.

Η εκλογή των μελών της γίνεται με μυστική ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ίδια συνεδρίαση μετά την εκλογή του Προεδρείου του.

Τα μέλη της επιτροπής μετά την εκλογή τους εκλέγουν τον Αντιπρόεδρο που προέρχεται από την μειοψηφία.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Οικονομική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• Συντάσσει τον Προϋπολογισμό του Δήμου
• Ελέγχει την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις
• Προελέγχει τον απολογισμό
• Αποφασίζει για την έγκριση δαπανών κατά περίπτωση
• Καταρτίζει τους όρους των διακηρύξεων, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες, συγκροτεί επιτροπές για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών, καθώς την και αξιολόγηση των προσφορών
• Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων καταρτίζει τους όρους και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
• Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, δωρεών κλπ
• Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή του
• Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Αποφασίζει για υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές
• Αποφασίζει για τους δικαστικούς συμβιβασμούς, ανάθεση νομικών γνωμοδοτήσεων και λοιπά σχετικά θέματα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ συγκρότηση και αρμοδιότητες

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Συγκροτείται με την ίδια διαδικασία και αριθμό μελών, στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναφέραμε παραπάνω για την περίπτωση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
  Την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου
  Τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
  Θέματα καθορισμού χρήσεων γης
  Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αναπλάσεις περιοχών, πολεοδομικές επεμβάσεις κλπ
  Λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ συγκρότηση και αρμοδιότητες

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών και με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του, αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:

  Εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
  Επιστημονικών συλλόγων και φορέων
  Τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  Εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  Ενώσεις και συλλόγους γονέων
  Αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
  Εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
  Δημότες

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως και 50 μέλη. Σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων ορίζονται ως επιπλέον μέλη μετά από κλήρωση δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος.

Στις συνεδριάσεις καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμοδίων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγραμματισμού δράσης και τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με :

  Αναπτυξιακά προγράμματα και το πρόγραμμα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα
  Θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος μετά από παραπομπή σε αυτή από το Δήμαρχο ή το Δημοτικό Συμβούλιο
  Τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου

Για τη διαβούλευση με τους πολίτες μπορεί να χρησιμοποιεί και ηλεκτρονικά μέσα για τη συγκέντρωση των απόψεών τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ συγκρότηση και αρμοδιότητες

Το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, την επαφή τους με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές κλπ.

Συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή εκπρόσωποι τους που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο.

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται δημοτικός σύμβουλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος.

Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.

Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος που είναι μέλος της.

Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφτηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε από την παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφτηκε, καθώς και να οριστεί Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η επανένταξή του είναι δυνατή με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Νόμο.

Η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί στις δημοτικές παρατάξεις κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.

* Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος είναι Οικονομολόγος, Διευθυντής Οικονομικών στη Σιβιτανίδειο Σχολή. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ).
Πρόσφατα εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος με τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΔΩΡΙΔΑ για ΟΛΟΥΣ», με επικεφαλής τον νέο Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη.

- Διαφήμιση -

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter

Άμεσες ειδοποιήσεις για τα τελευταία άρθρα μας - στη στιγμή!

- Διαφήμιση -

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο